Llarga_vida_a_tot_El_mercat_de_vell_a_Ba

Llarga_vida_a_tot_El_mercat_de_vell_a_Ba - NEUS PUIG I AMAT...

Info icon This preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NEUS PUIG I AMAT MONTSE VIADER I CROUS (Eds.) Actes del IV Seminari d’Estudis Medievals d’Hostalric (20-21 de novembre de 2014, Hostalric) La vida quotidiana a l’Edat Mitjana
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
AJUNTAMENT D’HOSTALRIC Hostalric 2015 Actes del IV Seminari d’Estudis Medievals d’Hostalric (20-21 de novembre de 2014, Hostalric) La vida quotidiana a l’Edat Mitjana
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Aquesta publicació no pot ser reproduïda, ni totalment ni parcialment, ni enregistrada en, o transmesa per, un sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni per cap mitjà, sia fotomecànic, fotoquímic, electrò- nic, per fotocòpia o per qualsevol altre, sense el permís previ de l’editorial. © Els autors, 2015 © D’aquesta edició: Ajuntament d’Hostalric, 2015 ISBN: 978-84-406-1803-8 Dipòsit legal: Gi-1453-2015 Maquetació i impressió: Indústria Gràfica Montserrat, s.a.
Image of page 4
ÍNDEX PRESENTACIÓ ............................................................................................................................................................. 5 PRÒLEG ........................................................................................................................................................................... 7 PONÈNCIES: Jordi Bolòs i Imma Sànchez-Boira La casa i els seus objectes. Una aproximació feta a partir de les fonts escrites i de les fonts iconogràfiques ...................... 13 Carles Vela Aulesa Llarga vida a tot! El mercat de vell a Barcelona a la baixa edat mitjana ................................................................................... 33 Rosa Alcoy Pedrós Vida quotidiana i art: reflexions, temes i línies de recerca iconogràfica (segles xiv-xv) ...................................................... 55 Teresa Vinyoles Vidal Històries d’amors i desamors .......................................................................................................................................................... 74 COMUNICACIONS: Alejandro Martínez Giralt Néixer i créixer en una família noble medieval: els joves Cabrera ............................................................................................ 87 Aina Palarea Marimon Els nivells de vida a la Catalunya baixmedieval: proposta d’estudi a partir dels inventaris post-mortem de la notaria d’Amer (1388-1408) ...................................................................................................................... 98 Novella Dalmau, V., Blanco-Lapaz, À., Saña Seguí, M. Producció ramadera i dieta al castell de Montsoriu entre els segles XII i XV .............................................................. 113 Gemma Font , Josep Maria Llorens, Joaquim Mateu, Sandra Pujadas, Jordi Tura La vida quotidiana al castell de Montsoriu a la Baixa Edat Mitjana ............................................................................... 125 Pau Turón Izquierdo Sant Esteve de Caulès: evolució del massís de l’Ardenya-Cadiretes des de l’època romana fins a l’edat mitjana (Resultats preliminars) ................................................................................................................................................................ 134 Joan Molla Callís i Esther Loaisa Dalmau Construcció i alimentació pagesa a la parròquia de Sant Martí de Calonge ................................................................. 143 Mònica Maspoch Oller Vida quotidiana en la decoració dels embigats de l’arquitectura domèstica medieval catalana ......................... 153 Alba Barceló Plana Imatges de la quotidianitat a les haggadot catalanes il·luminades: l’Àpat Pasqual .............................................................. 166 Maria Laura Palumbo El mueble y los objetos cotidianos en la pintura catalana del primer Gótico Internacional .............................................. 176 Elvis Mallorquí Garcia Ballestes en mans de pagesos. La participació a l’exèrcit de la població rural del bisbat de Girona, 1200-1350 ........... 181 Víctor Muñoz Gómez Vida material y sociabilidad de casa entre los grupos aristocráticos de la castilla bajomedieval. Una aproximación a partir de la documentación testamentaria (fin. s. xiv-princ. s. xv) .......................................... 197 Roberto J. González Zalacain Vida cotidiana en Tenerife a raíz de la conquista. Fusiones, innovaciones, restricciones .................................................. 209
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
35 LLARGA VIDA A TOT!
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern