A_penz_mint_papir_es_iras_Jokai_esete_a

A_penz_mint_papir_es_iras_Jokai_esete_a - Hites Sndor A pnz...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

63 Hites Sándor A pénz mint papír és írás: Jókai esete a bankjegyekkel 1848-ban 1 Jókai Mór írói működését az utóbbi időkben többen is vizsgálták a pénz összefüggései- ben. Egyrészt az írói életformára mint megélhetési forrásra, az irodalmi piacra és az iro- dalom mediális közegtípusainak gazdasági feltételeire tekintettel, másrészt pedig arra nézve, hogy művei miként és milyen céllal ábrázoltak pénzügyi viszonyokat, vagy éppen milyen elgondolásokat vezettek elő a pénzmentes világ utópiájáról. 2 Ez a tanulmány valahol a kettő (életesemények és irodalmi ábrázolás) között vizsgá- lódik. Elsősorban Jókai 1848 tavaszának-nyarának magyarországi pénztörténeti esemé- nyeire reagáló (azokat egyszerre dokumentáló és formáló) leveleiből és publicisztikái- ból elemzek néhányat: főként azt keresem majd, hogy ebben a nagyjelentőségű időszak- ban Jókai miként szembesült a pénz ontológiájával, jelszerű működésének társadalmi feltételeivel, a pénz milyen szimbolikus értelmeit tartotta számon vagy milyeneket ho- zott létre, s miként járult hozzá azok közösségi értelmezéséhez. Végül pedig arra hozok példát, hogy tapasztalatai miként bukkantak föl egy évtizedekkel későbbi regényében, s ott miként ragadta meg (hogy le is leplezze valamiként) százada pénzügyi képzeletének egyik alapmítoszát. Forradalmi bankjegyválság Jókai 1848. március 5-én a következő rövid levelet írta Komáromba özv. Jókay Józsefnének: Kedves anyám, Sietve írom: hogy itt Pesten már nem veszik el a bankjegyeket. A takarék pénztári pén- zecskémmel kellene valamit gondolni, ma már, ha hitelem nem volna, kész pénzem mel- lett éhen halhatnék; a bankjegy annyit ér a zsebemben, mintha semmi sem volna rá írva, felhúzhatom kapczának; – Csókolom mindnyájukat s kedves anyám kezeit. 3 1 A dolgozat a Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon című OTKA-pályázat (K 108670) keretében készült. (Itt köszönöm meg Halmos Károlynak, hogy a tanulmányt még közlés előtt elolvasta és kommentálta. Megjegyzéseit felhasználtam a szöveg véglegesítésekor.) 2 Vö. Hansági Ágnes, A mediális környezet hatása az elsődleges kanonizációra. A Jókai-regények folytatásos közlése a Pesti Naplóban (1851–1857) , It, 2009/3, 291 317.; Zákány Tóth Péter, „A Jókai-írógép” = Nemzeti művelődés – egységesülő világ , szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Bp., Napkút, 2010, 478 538.; Szajbély Mihály, Jókai Mór , Pozsony, Kalligram, 2010, 24 30.; Fried István, Jókai és a pénz = Gazdasági teológia , szerk. Fogarasi György, et.al. Kritikai elmélet online 1. (2013), 147 165.; Hermann Zoltán, Az 1838-as pesti árvíz és a Kárpáthy Zoltán tizedik fejezete = Jókai & Jókai.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '11
 • Arthur

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern