Szpahiktol_a_tomeghadseregig._Adalekok_a

Szpahiktol_a_tomeghadseregig._Adalekok_a - Demeter Gbor...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Demeter Gábor Szpáhiktól a tömeghadseregig. Adalékok az oszmán haderő 1826 utáni reformjának társadalmi- gazdasági hátteréhez Akárcsak a fiskális politika, a kereskedelem, az igazságszolgáltatás és közigazgatás, az oszmán hadseregszervezet és annak finanszírozása is gyökeres változásokon ment keresztül a 19. században a modernizációt nyugati mintára és nyugati igényeknek megfelelően, de „oszmán módon” megkísérlő birodalomban. A Tanzimat az államszervezet (s nem a társadalom) modernizációjára – értsd: az igazgatás hatékonyabbá tételére, a bevételek növelésére – helyezte a hangsúlyt. A jogrend átvétele azonban nem jelentett azonosulást annak szellemiségével, s ez a gyakorlatban is tükröződött. A költségvetési bevételek reformját továbbra sem kísérte a kiadási oldalon felelős gazdálkodás. A hadügyi reform lényege is a hatékonyság növelése volt, azonban gazdaságos rendszert kialakítani nem sikerült, noha – mint a tanulmány célja bizonyítani – a romló fiskális helyzet ellenére (eladósodás 1854 után) is adódott erre elvi lehetőség. A reform során a lovas szpáhikat háttérbe szorító, majd az ugyanúgy elavuló gyalogos janicsárhadsereggel szemben 1826 után kizárólagossá váló nizám-hadsereg tömeghadsereggé vált. Belső kohéziója azonban továbbra sem volt, s ennek oka nemcsak a zsoldban mutatkozó jelentős különbség, vagy a keresztények sikertelen integrációja (1850 körül még a lakosság közel 35-40%-a!): a kialakított szisztémát a muszlimok sem érezték magukénak (lásd később). Igaz, nem a sorozáson alapuló modern hadsereg volt az egyetlen alternatíva, hiszen a nizám-hadsereg eleinte hivatásosokból állt. Sőt, a török haderőreformot kritizáló brit tanácsadók (Brophy és St. Clair) 1 szintén egyfajta önkéntes haderő kialakítását szorgalmazták, ahol a katonák szolgálatuk fejében nem állami fizetést, hanem földet kapnak, maguk termelve meg hadra fogásuk költségét. E módszer nagy tradíciókra tekintett vissza a félszigeten (ilyen volt a bizánci thema- rendszer is). Meglepő, hogy a két angol ugyanazt a struktúrát javasolta a hadsereg újjáélesztésére, mint amitől a Birodalom szabadulni igyekezett. Igaz, a váltás oka elsősorban e katonaréteg társadalmi differenciálódásának előrehaladottsága és – az 1780-1840 közötti 1000%-os infláció miatt – a javadalombirtokokból származó bevételek elégtelensége, nem pedig a rendszer maga. A hadseregreform kivitelezésének módja nem kizárólag szakmai, de bel- és külpolitikai kérdés is volt: az angol és a vele szemben álló orosz orientációjú hatalmi elit viszálykodásának eszközévé vált.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern