Az_irodalom_es_a_gazdasag_valosagarol_es

Az_irodalom_es_a_gazdasag_valosagarol_es - HITES SNDOR Az...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

131 HITES SÁNDOR Az irodalom és a gazdaság valóságáról és fi ktivitásáról Ha jól tudom, a magyar irodalomtörténészeket el ő ször és utoljára Lukács György szólíto tt a föl arra, hogy tanulmányozzák a gazdaságtörténetet, s ő t, végezzenek önálló kutatásokat is e tárgyban. 1 Rossz emlék ű megnyilatkozás- ról van szó, hiszen a felszólítás 1948-ban hangzo tt el, a magyar irodalomtudo- mány szovjetizálásának jegyében. 2 Ám az irodalomtörténet politikai „revízió- ját” szorgalmazó beszédében talán Lukács is csak ideológiai kötelességteljesí- tésb ő l szólhato tt err ő l, hiszen irodalomtörténeti-esztétikai m ű veiben maga sem sokat foglalkozo tt gazdasági kérdésekkel, a kultúra gazdasági meghatá- rozo tt ságát pedig, ha rámutato tt is ilyesmire, mint a kapitalizmust és az eldo- logiasodást illet ő en, inkább válságtünetnek lá tt a. 3 Felhívásának talán ezért sem akadtak követ ő i, pedig a marxista irodalomtudománynak, ha léteze tt Magyarországon valaha ilyesmi, elvben csakugyan a gazdasági alapokból kelle tt volna levezetnie a kulturális felépítmény jellegzetességeit. 4 Erre azon- ban alig-alig találunk példát: a kommunista id ő szak irodalomtörténet-írása, ha említést te tt is gazdaságtörténeti jelenségekr ő l, legfeljebb az egyes korsza- kok há tt érrajzában szerepelte tt e ő ket, és nagyon ritkán hozta kapcsolatba konkrét m ű vekkel. Valahogy mégis sikerült kompromi tt álniuk a dolgot: a rendszerváltásra a gazdaságtörténet még ebben a korlátozo tt formában is el- t ű nt az irodalomtörténet szemhatáráról. 5 Az utóbbi id ő kben azonban megélénkült az irodalom társadalomtörténe- tére, illetve közvetít ő -hordozó közegeire irányuló érdekl ő dés, s a gazdasági 1 L. Lukács, 1970. 496. 2 Err ő l a folyamatról általában, illetve Lukács szóban forgó, a Magyar Irodalomtörténeti Társa- ság újdonsült elnökeként elmondo tt beszédér ő l: Scheibner, 2014. különösen: 239–260. 3 Köszönöm Bagi Zsoltnak és Seregi Tamásnak, hogy korlátos Lukács-ismereteimb ő l lesz ű rt sej- tésemet meger ő síte tt ék. 4 Az alap és felépítmény viszonyának marxi felfogásáról újabban: Eagleton, 2000. 5 Pedig ez nem volt szükségszer ű . Egyrészt vissza lehete tt volna nyúlni nem marxista el ő képek- hez: Schöp fl in Aladár 1937-ben megjelent irodalomtörténete a 19. század utolsó harmadának irodalmi modernizációját a kiegyezés utáni kapitalizálódásból veze tt e le. Másrészt pedig a ma- gyar irodalomtudomány széles köreiben ekkortájt ható (és éppen a referencialitás bírálatában hasznosíto tt ) francia posztstrukturalizmust is meghatározta a gazdaságtani érdekl ő dés (a kapi- talizmusbírálat jegyében), s a jelöl ő és a jelölt viszonyát gyakran a csereérték és a használati érték analógiájára elemezték, vagyis a szemiotika alapfogalmait gazdaságtaniakhoz kötö tt ék („lelep- lezve” mindke tt ő t).
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

132
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern