Recenze_Barbora_Stolleova_Pod_kuratelou

Recenze_Barbora_Stolleova_Pod_kuratelou - 1 Delegitimation...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

Delegitimation through Corruption 1 st Ģ ed | centre 7 . r o č n í k 1 | 2 0 1 5 V y d a l M a s a r y k ů v ú s t a v a A r c h i v A k a d e m i e v ě d Č R , v . v . i . Korupce Klientelismus
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

202 Střed 1/2015 Delegitimation through Corruption 203 po vzdělání“ a konče „myšlenkovým odkazem“, jenž vytesává do mramoru podobiznu Čeňka Zíbrta jako příběh sociálního vzestupu a založení kulturní historie na Univerzitě Karlově, potažmo v prostředí českojazyčné historio- grafi e. Některé etapy Zíbrtovy kariéry jsou podrobněji rozepsány v dalších studiích. V těchto kapitolách lze najít inspirativní momenty, které bych rád podtrhnul. Především jde o téma zahraničních studijních cest Čeňka Zíbrta, které nabízí otázku, odkud a jakým způsobem přebírala tehdejší vědecká obec své meto- dologické inspirace. Zde je zejména zajímavá kapitola studijní cesty do Polska a Ruska. Jako nejsilnější téma celé knihy vnímám problém procesu etablování se nového vědeckého oboru na konci 19. století. Je však ke škodě těchto témat, že jsou zpracována popisným způsobem, bez pokusu uchopit je analytickými pojmy a čtenář si je pod romantizujícím jazykem musí objevit a formulovat sám, aniž by v textu nalezl významnější oporu. Stejně jako žádný jiný text, ani kniha Josefa Blümla nestojí sama o sobě, ale vstupuje do různých čtenářských kontextů, které zásadně ovlivňují to, jakým způsobem bude knize rozuměno a jak bude přijata. První kontext si autor ne- zvolil sám, nebo se k tomu alespoň v knize nepřiznává. Je jím současný trend psaní biografií historiků. Díky tomuto trendu leží na pultech knihkupectví například životopisy Zdeňka Nejedlého, J. V. Šimáka, Františka Grause, Josefa Macka nebo Václava Chaloupeckého. Tento trend může přinést větší míru sebereflexe do české historiografie, než na jakou jsme byli zvyklí doposud. Etablovaným historikům i jejich studentům umožňuje seznámit se s tradicemi i diskontinuitami českého dějepisectví, a klást si tak otázky i po současných očekáváních od historika a jeho práce. To, co již není tak nadějné, je úroveň metodologické reflexe pojmů užíva- ných ve většině těchto biografií včetně samotného vymezení žánru biografie. Čekáme snad, že až popíšeme „život a dílo“ všech historiků budeme vědět vše? I přesto věřím, že současný zájem o jednotlivé historiky povede ke znovu- -promýšlení obecnějších pojmů, jako je například „Gollova škola“ a „pozitivis- tická historiografie“, či k práci s analytickými pojmy, jako jsou „habitus“ nebo „(literární) tropy“. Dle mého soudu je i Blümlova publikace součástí tohoto trendu, nejen nadmíru významným tématem, ale také charakteristickou po- pisností a chybějící reflexí žánru biografie.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '11
 • Arthur

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern