Prager_Groschen_in_den_mittelalterlichen

Prager_Groschen_in_den_mittelalterlichen - NUMISMATICK...

Info icon This preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
NUMISMATICKÝ SBORNÍK • 24 • 2009 Filosofický ústav Akademie v ě d Č eské republiky, v. v. i./ Centrum medievistických studií Akademie v ě d Č eské republiky a Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Č eskou numismatickou spole č ností Vydáno v rámci projektu základního výzkumu LC521 „K ř es ť anství a č eská spole č nost ve st ř edov ě ku: normy a skute č nost (evropské souvislosti č eského tématu)“ podporovaného MŠMT Č R Tento svazek finan č n ě podpo ř ila stavební spole č nost Chládek & Tint ě ra, Pardubice a. s. Praha 2010
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 4
Numismatický sborník•24•2009 ÚVODEM / INTRODUCTION Ve dnech 6.–9. 10. 2008 se v prostorech zámeckého hotelu v Třešti u Jihlavy uskutečnila mezinárodní numismatická konference Nálezy mincí – jejich archeologický kontext a historický význam . Pořádalo ji Centrum medievistických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze při FLÚ AV ČR, v.v.i., v Praze ve spolupráci s Českou numismatickou společností. Setkání se zúčastnilo téměř 50 osob a zaznělo zde 29 příspěvků. Svazek, jenž se Vám dostává do rukou, obsahuje články, které nava- zují na přednesené referáty. Jejich společným cílem bylo sledování problematiky nálezů antických až novověkých mincí z nejrůznějších úhlů pohledu. Pevně doufáme, že hlav- ní smysl konference, totiž aktuální oborová informace a diskuse, byl vydáním tohoto svazku naplněn. In October 6–9, 2008, the international numismatic conference entitled Coin finds – their archaeological context and importance was held in the castle hotel in Třešť by Jihlava. It was organized by the Centre of Medieval Studies of the Academy of Sciences of the Czech Republic and the Charles University in Prague, at the Philosophical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, p.r.i., in Prague in cooperation with the Czech Numismatic Society. Some 50 people came and 29 papers were presented. This volume consists of articles inspired by the presented papers. They are generally focused on problems of coin finds covering the period between the ancient and modern times from various points of view. We hope that the main reason for the conference – actual numismatic information and discussion – has been fulfilled via issuing this volume. V Praze 6. 9. 2010 PhDr. Jiří Militký, PhD. Prague, September 6, 2010 Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

151 Numismatický sborník•24•2009 PRAGER GROSCHEN IN DEN MITTELALTERLICHEN MÜNZFUNDEN IN ÖSTERREICH UND BAYERN H u b e r t E M M E R I G Einleitung Die Einführung von Mehrpfennignominalen war ein zentraler Punkt in der Entwicklung des mittelalterlichen Geldwesens, der es ermöglichte, daß die Münzprägung mit dem zunehmenden Wirtschaftsleben Schritt halten konnte. Diese Entwicklung geschah in zwei Stufen, einerseits im Silber, dann auch im Gold; in beiden Fällen wurde in der Regel eine ältere Rechnungseinheit nunmehr als Münzsorte ausgeprägt.
Image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '11
 • Arthur
 • Österreich, Bayern, prager groschen

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern