FULL_TEXT_Basarabia_in_sistemul_economic

FULL_TEXT_Basarabia_in_sistemul_economic - VALENTIN TOMULE...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: VALENTIN TOMULEȚ BASARABIA ÎN SISTEMUL ECONOMIC ȘI POLITIC AL IMPERIULUI RUS (1812-1868) STUDII EDITURA CARTDIDACT 1 CZU 94(478)”1812/1918” T 74 Valentin TOMULEŢ. Basarabia în sistemul economic şi politic al Imperiului Rus (1812-1868). Studii. – Chişinău: Editura CARTDIDACT. – 610 p. Colecţia Studium, Coordonator Igor Șarov Volum îngrijit de: Igor Șarov, Igor Ojog Cartea apare cu sprijinul Asociaţiei SILABUS Recomandat de Catedra Istorie Universală Aprobat de Consiliul Facultăţii de Istorie și Filosofie DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII Tomuleţ, Valentin Basarabia în sistemul economic şi politic al Imperiului Rus (1812-1868). Studii / Valentin Tomuleţ; Univ. de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Catedra Istorie Universală. – Ch.: Cartdidact, 2012 (Tipogr. „Balacron” SRL). – 610 p. 500 ex. ISBN 978-9975-71-208-8. 94(478)»1812/1918» Design tehnoredactare coperta Redactor literar ISBN 978-9975-71-207-1 2 Andrei Gangan Ariadna Strungaru © Cartdidact, 2012 © Valentin TOMULEŢ, 2012 ARGUMENT Colecţia Studium a ajuns la cel de-al doisprezecelea volum. Concepută acum nouă ani ca o însumare a studiilor celor care şi-au dedicat activitatea ştiinţifică cercetării istoriei şi limbii în spaţiul Pruto-Nistrean, colecţia beneficiază acum de o contribuţie deosebită – cea adusă de Valentin Tomuleţ, doctor habilitat, profesor universitar la Catedra Istorie Universală a Facultăţii de Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova. În peisajul istoriografic basarabean, profesorul Valentin Tomuleţ ocupă un loc deosebit. Studiile ce-i aparţin dedicate istoriei Basarabiei secolului al XIX-lea, sunt recunoscute la nivel internaţional, autorul impunându-se pe parcursul anilor ca unul dintre cei mai versaţi cunoscători ai acestei perioade. Este cultivat şi distins, are un deosebit cult al prieteniei şi cumsecădeniei şi voluptatea conversaţiei. Acestor calităţi indiscutabile li se adaugă şi altele: hărnicia, o putere de muncă exasperantă uneori chiari și pentru colegi, acribia, responsabilitatea lucrului bine făcut, zelul administrativ. În spatele acestui efort susţinut s-a simţit dintotdeauna prezenţa unei relaţii conjugale durabile: rar întâlneşti un cuplu mai discret şi mai tandru decât cel pe care-l formează alături de soţia sa Ludmila. Succesele domniei sale i le datorează, în mare parte, confirmând o dată în plus adevărul că în umbra realizărilor unui bărbat de succes stă o femeie puternică. Volumul prezentat cu genericul Basarabia în sistemul economic şi politic al Imperiului Rus (1812-1868) este alcătuit din şapte compartimente, foarte reuşit structurate de autor. Un indice antroponimic, abrevierile şi imaginile înlesnesc consultarea volumului. Încă o restituţie însemnată, foarte bine documentată, îmbogăţeşte astfel instrumentarul cercetătorului secolului al XIX-lea. Alcătuit cu toată rigoarea ştiinţifică, volumul de studii semnat de Valentin Tomuleţ adună la un loc cele mai importante studii ale domniei sale, reprezentând un important instrument de lucru atât pentru cercetători, cat, mai ales, pentru cei care au pornit pe calea cunoaşterii istorice – studenţi, masteranzi, doctoranzi. Importanţa unei asemenea culegeri de studii nu poate fi pusă la îndoială. Informaţia vastă furnizată de autor constituie una dintre sursele fundamentale pentru studierea istoriei Basarabiei în secolul al XIX-lea. În ce ne priveşte, l-am invidiat dintotdeauna pe bunul nostru prieten Valentin Tomuleţ. Am regretat, în calitate de studenţi la Istorie, că nu am avut posibilitatea de a trece prin „calvarul” prelegerilor şi seminarelor sale cu referinţă la istoria Rusiei, devenite proverbiale în rândul mai multor generaţii de colegi. În acelaşi timp, am admirat mereu atitudinea sa faţă de discipoli, pe care i-a cultivat cu răbdare şi i-a promovat, atunci când eforturile pe care le-a depus au dat rod. A intuit de fiecare data spiritul generaţiilor noi de istorici, susţinându-le căutările pe tărâmul anevoios al istoriei Basarabiei în secolul al XIX-lea. Fiind unul dintre cei mai competenţi cunoscători ai acestei problematici, a ştiut sa cultive în jurul său spiritul polemic, fără a-şi însuşi deţinerea, în ultima instanţă, a adevărului ştiinţific, deşi punctele sale de vedere sunt înalt apreciate în mediul academic și în cel universitar. Gratitudinea noastră Profesorului universitar Valentin Tomuleţ pentru contribuţia sa istoriografică realizată printr-o asiduă muncă de cercetare pe parcursul mai multor decenii şi pentru acceptul de a-şi publica studiile în cadrul colecţiei pe care o îngrijim. Igor OJOG, Igor ŞAROV 3 PROFESORUL ŞI SAVANTUL VALENTIN TOMULEŢ LA 60 DE ANI Oamenii valoroşi promovează valoarea Printre istoricii basarabeni care manifestă un viu interes pentru evoluţia socialeconomică a Basarabiei în prima jumătate a secolului al XIX-lea Valentin Tomuleţ, doctor habilitat în istorie, profesor universitar la Catedra Istorie Universală a Facultăţii de Istorie şi Filosofie de la Universitatea de Stat din Moldova, s-a impus plenar în plan istoriografic prin demersuri ce implică o largă deschidere documentară şi teoretică vizând diferite aspecte ale istoriei moderne a spaţiului Pruto-Nistrean. Bine cunoscut ca specialist în istoria modernă a Basarabiei, în special prin studiile sale referitoare la dezvoltarea social-economică a regiunii în perioada de până la reforma agrară din 1868, Valentin Tomuleţ a ajuns la frumoasa vârsta de 60 de ani, vârstă marcată de maxima Istoria est magistra vitae. Viitorul istoric modernist s-a născut în satul Tabani, raionul Briceni, la 15 septembrie 1952, într-o familie de plugari de viţă formată din Nicolae a lui Panteleimon Gorobeţ (Vrabie)1 şi Alexandra lui Nicolae Burca. Şi-a petrecut copilăria în localitatea de baştină, un sat de ţărani situat la nordul republicii, cu o diversitate culturală şi confesională impresionantă. Localitatea unde a copilărit şi unde şi-a împlântat rădăcinile, familia în care s-a născut, în special bunelul Nicolae a lui Grigore Burca, un ţăran cărturar cu studii nefinisate (cursuri de 2 ani de preşedinte de kolhoz) la Tiraspol, i-au marcat puternic destinul spiritual, lăsându-i în suflet o puternică amprentă de dragoste profundă faţă de această localitate şi faţă de oamenii ei, iar de aici – şi faţă de neamul din care a ieşit şi faţă de ţara din care îşi trage rădăcinile. Ulterior, toate acestea i-au alimentat pasiunea de istorie, „boală” care l-a urmărit şi l-a copleşit de-a-ntregul şi care i-a marcat destinul. Crescut şi educat într-o familie de gospodari de frunte ai satului, a cunoscut de timpuriu greutăţile vieţii în sistemul egalitarist al „socialismului luminat” de tip sovietic, fiind nevoit să muncească de copil, încovoindu-şi spinarea alături de părinţi, pe lanurile kolhozului. Tot aici, la Tabani, a urmat, între anii 1960 şi 1970 şcoala medie, unde a manifestat dragoste de carte şi un viu interes pentru istorie2. Şcoala din sat, în anii ’50-’70 ai secolului trecut, era considerată una dintre cele mai prestigioase şcoli din raion, unde îşi făceau studii medii şi copii din alte sate, existând pe lângă 1 Numele de familie îl poartă de la mama – Nadejda Tomuleţ, născută în satul Trebisăuţi, a doua soţie a lui Panteleimon Gorobeţ, cu care nu a fost înregistrată oficial, trăind în concubinaj. 2 ACSSPSA USM. Dosarul personal al dlui Tomuleţ Valentin Nicolae (T-6), p. I, f. 5. 4 această instituţie de învăţământ şi un internat pentru aceşti elevi3. Dragostea pentru istorie i-a fost altoită de Nicolae Constantin Nagherneac, profesor de istorie şi, concomitent, directorul şcolii, absolvent al Facultăţii de Istorie a Universităţii Pedagogice de Stat din Moldova „Ion Creangă” (pe atunci Institutul Pedagogic din Chişinău), profesor de o inteligenţă şi cultură impecabilă, dar şi de bunelul, pe linia mamei, Nicolae Burca, un om cu „carte românească” şi un spirit deosebit românesc, căruia în 1949 i-a fost confiscată întreaga avere (fiind inclus în lista chiaburilor satului, din considerentul că în perioada românească dispunea în târguşorul Briceni de o prăvălie, unde comercializa mărfuri textile) şi care a evitat deportarea în Siberia doar datorită faptului că s-a ascuns. Această pasiune pentru istorie nu i-a slăbit niciodată. Aşadar, „cu cei şapte ani de-acasă” în spate, condus de acea stare protestatară a bunelului şi mânat de dorinţa de a pune pe tapet adevărul istoric, în 1971 Valentin Tomuleţ se înscrie la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii de Stat din Moldova (pe atunci Universitatea de Stat din Chişinău) pe care a absolvit-o cu succes în 19764. În anii de studii la facultate i-a avut în calitate de dascăli pe distinşii profesori Vladimir Potlog, Iosif Şlaien, Rudolf Enghegardt, Mihail Muntean, Constantin Drachenberg, Mihail Volodarski, Anatol Mirkind, Lev Şteiman, Emil Verbiţki, Ştefan Panfil(ov), Eudochia Untilă. Alături de profesorii mai în vârstă i-au cimentat cunoştinţele în istorie şi profesorii mai tineri Ion Niculiţă, Pavel Cocârlă ş.a. După absolvirea Universităţii lucrează profesor de istorie şi educator la Colegiul Republican de Cultură Fizică şi Sport din Chişinău. În perioada noiembrie 1976 – noiembrie 1977 îşi satisface serviciul militar în oraşul Sankt Petersburg (pe atunci Leningrad), după care revine la locul vechi de muncă, unde activează până în februarie 19795. Între timp, în decembrie 1978, la invitaţia profesorului Ion Niculiţă, se angajează prin cumul ca asistent la Catedra de Istorie a URSS, condusă de profesorul Anatol Liseţki6. Activitatea didactico-ştiinţifică desfăşurată pe parcursul anilor de profesorul Valentin Tomuleţ este una mult ramificată. În cele ce urmează ne vom referi succint doar la unele aspecte pe care le considerăm mai semnificative şi care îi întregesc imaginea. Este de menţionat, în primul rând, activitatea sa didactică care este împletită armonios cu activitatea ştiinţifică desfăşurată intens de profesor de-a lungul anilor. 3 Şcoala medie din satul Tabani era cunoscută prin profesionalismul profesorilor. Au absolvit-o oameni de cultură şi ştiinţă bine cunoscuţi în republică: scriitorii şi criticii literari Vasile şi Ion Ciocanu; chimistul Petru Chetruş, mulţi ani prorector şi rector interimar la Universitatea de Stat din Moldova; Mihail Grosu, prorector la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” etc. (Veronica Robu, Un dascăl din baladă. – În: Ziarul „Făclia”. Săptămânal de informaţie, opinie şi cultură, 8 martie, 2008, p. 9). 4 ACSSPSA USM, d. T-6, p. I, f. 6. 5 Ibidem, extras din ordin: 33-pp, din 21 februarie 1979, f. 10. 6 Ibidem, f. 7-9. 5 Aşadar, dl Valentin Tomuleţ activează în calitate de profesor universitar la Catedra Istorie Universală a Facultăţii de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii de Stat din Moldova. Cariera universitară începe din luna martie 19797, când este angajat titular în calitate de asistent8. Aici, la Alma Mater parcurge toate treptele didactice ale învăţământului superior: din martie 1991 – lector superior9, din ianuarie 1992 – conferenţiar universitar10 şi din decembrie 2011 – profesor universitar11. A ştiut să-şi formuleze scopul vieţii şi toate acestea le-a cucerit prin muncă asiduă, efort, dăruire şi căutare. Rămîne fidel idialurilor sale politice, dovadă servind faptul că refuză, chiar din start, propunerea profesorului Anatol Liseţki de a se specializa pe o tematică ştiinţifică legată de Istoria contemporană a Moldovei, motivând că aceasta este departe de interesele sale ştiinţifice şi acceptă specializarea la Catedra Istoria Moldovei, condusă de profesorul Mihail Muntean, alegându-şi ca temă de cercetare dezvoltarea social-economică a Basarabiei în epoca modernă. Ulterior, refuză propunerea secretarului organizaţiei de partid de la facultate, de a deveni membru al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. În toţi aceşti ani şi-a adus din plin aportul la instruirea a peste 30 de promoţii de absolvenţi ai facultăţii. Îl deosebeşte stilul academic de susţinere a seminarelor şi cursurilor, profunzimea cunoştinţelor ştiinţifice. Originalitatea interpretărilor problemelor deschise studenţilor săi, înaltul profesionalism, dar şi empatia pe care o transmite auditoriului fac ca sălile de curs în timpul orelor sale să fie mereu pline. Temeinic versat în istorie, profesorul Valentin Tomuleţ s-a dovedit a fi un dascăl cu adevărat desăvârşit. Este respectat de către studenţi, în pofida faptului că este exigent în cerinţele sale faţă de ei. Distins, plin de energie intelectuală, predispune spre dialog şi schimbul de idei, atât de necesar unor istorici în formare. Prin modul său neordinar de a preda, prin umorul, ironia fină şi calităţile sale umane, reuşeşte să-i câştige pe mulţi dintre studenţii săi, determinându-i să insiste să le fie conducătorul tezelor de licenţă, masterat sau de doctorat. Este, de altfel, un conducător eminent al tezelor de licenţă, de magistru şi de doctorat, drept dovadă servind cele două teze de doctor susţinute sub conducerea sa, patru aflate în prag de susţinere, doi doctoranzi fiind în procesul de elaborare a tezelor. La facultate asigură predarea cursurilor normative Istoria evului mediu (Europa de Est şi Sud-Est, sec. V-XVI) şi Istoria modernă (Europa de Est şi Sud-Est, sec. al XVI-lea – începutul sec. al XX-lea), a cursurilor speciale: „Evoluţia sistemului politic în Rusia (sec. X-XVI)”, „Evoluţia sistemului politic în Rusia în secolul al XVII-lea – începutul secolului al XX-lea”, „Geneza şi evoluţia capitalismului în Rusia (secolele XVII-XIX): context european şi modele”, „Geneza şi evoluţia burgheziei comerciale din Basarabia (anii 18127 ACSSPSA USM, d. T-6, p. I, extras din ordin: 40-pp, din 7 martie 1979, f. 17. Ibidem. 9 Ibidem, extras din ordin: 34-p, din 1 martie 1991, f. 75. 10 Ibidem, extras din ordin: 173-p, din 8 noiembrie 1993, f. 101. 11 Ibidem, p. III, extras din ordin: 171-p, din 28 decembrie 2011, f. 1. 8 6 1868)” şi „Problema agrară la periferiile naţionale din sud-vestul Imperiului Rus (cazul Basarabiei) (Teoria şi practica cercetării ştiinţifice)”. Incontestabil rămâne adevărul că profesorul Valentin Tomuleţ are infiltrat sentimentul unei responsabilităţi rigide faţă de ceea ce-l preocupă, fiind obsedat şi devotat activităţii de educaţie-cercetare. În acelaşi sens, grija permanentă pentru promovarea şi renumele Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova i-a adus respectul colegilor săi, fiind alături de aceştia şi sprijinindu-i în permanenţă cu sfaturi şi poveţe din experienţa profesională şi de viaţă proprie. Din decembrie 1989 îndeplineşte şi funcţia de decan al Facultăţii de Arte Frumoase12. În această calitate dl Valentin Tomuleţ manifestă un vădit spirit organizatoric, dând dovadă de calităţi manageriale, fiind în acelaşi timp un bun cunoscător al muzicii, îndeosebi al folclorului şi al tradiţiilor româneşti. S-a implicat plenar în restructurarea procesului de instruire din cadrul facultăţii, asigurând la un înalt nivel didactico-ştiinţific schimbările în programele de studii, acordând prioritate studierii artei naţionale, în care scop a completat corpul didactic al facultăţii cu tineri specialişti. Atenţia principală a corpului profesoral-didactic a fost concentrată asupra restructurării conţinutului cursurilor normative, încadrării cât mai pe larg a tineretului studios în activitatea concertistică13. Valentin Tomuleţ depune eforturi solide pentru a atrage în activitatea ştiinţifică cât mai mulţi colaboratori ai facultăţii. Este autor a mai multor studii în care sunt relevate diferite aspecte ale temei „Portul naţional moldovenesc pentru femei din Basarabia la sfârşitul sec. al XIX-lea – începutul sec al XX-lea”, elaborate în colaborare cu cunoscuta interpretă de folclor, maestru în artă, Maria Iliuţ, lector superior la secţia de folclor, precum şi subiecte ce ţin de tema „Clasificarea şi expresia semantică a principalelor dansuri populare la românii basarabeni”, elaborate în colaborare cu Ludmila Tomuleţ – toate publicate în Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova14. Aflat în postură de decan, susţinut de rectoratul Universităţii, dl Valentin Tomuleţ a contribuit în mod deosebit la deschiderea unor secţii noi – folclor, artă decorativă, 12 ACSSPSA USM, d. T-6, p. I, extras din ordin: 185-pp, din 20 decembrie 1989, f. 45. Gheorghe Rusnac, Valeriu Cozma, Universitea de Stat din Moldova (1996-2006). – Chişinău, 2006, vol. I, p. 211. 14 Maria Iliuţ, Valentin Tomuleţ, Costumul naţional moldovenesc pentru femei din Basarabia la sfârşitul sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea (componentele principale). – În: Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe socioumanistice”. Vol. III. – Chişinău, 2003, p. 469-476; Idem, Costumul naţional moldovenesc pentru femei din Basarabia la sfârşitul sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea (Componentele auxiliare). – În: Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe socioumanistice”. Vol. III.– Chişinău, 2004, p. 287-281; Ludmila Tomuleţ, Valentin Tomuleţ. Clasificarea şi expresia semantică a principalelor dansuri populare la români (în baza exemplului dansurilor românilor basarabeni). – În: Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe socioumanistice”. Vol. III. – Chişinău, 2005, p. 344-353. 13 7 dansuri moderne şi dansuri sportive etc.15 Activează cu onoare şi demnitate de mulţi ani în prestigiosul lăcaş de cultură al Universităţii, promovând în permanenţă valorile spirituale româneşti. Nu a pus niciodată interesele proprii înaintea celor ale colectivului pe care l-a reprezentat. În posturile pe care le-a ocupat pe parcursul activităţii nu a ezitat niciodată să preia asupra sa unele neîmpliniri sau neajunsuri. Activitatea didactică a profesorului Valentin Tomuleţ a fost în permanenţă îmbinată cu cercetarea ştiinţifică, fapt pentru care este recunoscut pe plan naţional şi internaţional ca un specialist notoriu în domeniul istoriei economice şi sociale a Basarabiei în epoca modernă. Şi-a concentrat plenar activitatea de cercetare spre aprofundarea unor teme fundamentale ale istoriei naţionale, combătând cu multă vehemenţă conceptele ideologizate şi tendenţioase ale istoriografiei sovietice, având ca scopuri prioritare: fundamentarea actului anexării Basarabiei la 1812 de către Imperiul Rus; determinarea dezastrului economic cauzat Principatelor Române şi Basarabiei în urma războaielor ruso-turce din anii 1806-1812, 1828-1829, 1853-1856; cercetarea politicii comercial-vamale a ţarismului şi influenţa ei asupra dezvoltării comerţului şi constituirii burgheziei comerciale; evidenţierea specificului şi perioadei de constituire a pieţei interne în Basarabia şi a modalităţilor de includere a acesteia în sistemul pieţei interne ruse; stabilirea etapelor şi determinarea mecanismului încorporării Basarabiei în sistemul economic şi politic al Imperiului Rus; evidenţierea particularităţilor genezei şi constituirii burgheziei comercial-industriale şi agricole naţionale în Basarabia etc.16 Cercetătorul Valentin Tomuleţ a pus în discuţie, de pe principii completamente noi, problema privind protestele şi revendicările populaţiei din Basarabia în primele decenii după anexarea ei la Imperiul Rus, combătând tezele expuse în istoriografia sovietică moldovenească că mişcarea ţărănească din Basarabia nu a luat un colorit antinaţional rus, dovedind, prin monografia şi impunătorul volum de documente inedite de arhivă, că protestele şi revendicările populaţiei au avut, chiar de la început, un colorit antiimperial rus17. Problemele abordate de cercetătorul Valentin Tomuleţ atestă seriozitatea ştiinţifică a autorului, fiind o dovadă a faptului că graba în investigaţiile ştiinţifice nu sunt de natură să aducă limpezime şi claritate în studierea problemelor majore legate de o tematică extrem de controversată cum este cea privind dramaticul an 1812 în destinul istoric al poporului român. Confuziile şi mistificările statornicite în perioada ideologizată la maximum şi reducţio...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern