Uusjako_Vuoden_1993_tuloverouudistus_ver

Uusjako_Vuoden_1993_tuloverouudistus_ver - Uusjako Vuoden...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Uusjako? Vuoden 1993 tuloverouudistus, verohistoria ja pääoma Saska Heino Pro gradu -tutkielma Politiikan tutkimuksen laitos Turun yliopisto Elokuu 2015
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TURUN YLIOPISTO Politiikan tutkimuksen laitos HEINO, SASKA: Uusjako? Vuoden 1993 tuloverouudistus, verohistoria ja pääoma Pro gradu -tutkielma, 118 s., 18 liites. Poliittinen historia Elokuu 2015 ___________________________________________________________________________ Suomessa astui voimaan vuoden 1993 alussa joukko uusia tulo- ja varallisuusverolakeja, jotka eriyttivät toisistaan ansio- ja pääomatulojen verotuksen. Verouudistus oli maan historian mit- takaavassa poikkeuksellisen laajamittainen ja nopeasti toteutettu. Uudistus on sittemmin toisi- naan käsitetty eräänlaiseksi uusjaoksi ansiotulonsaajilta pääomatulonsaajien hyväksi. Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitetään yhtäältä tilastopohjaisen argumentoinnin, toisaalta vero- historian keinoin, voidaanko annettua verouudistusta pitää tämän kasvun selittävänä uusjako- na, vai tuleeko tuloerojen sinänsä 1990-luvulla tapahtuneelle kasvulle etsiä muita syytekijöitä. Tutkielmani käyttää menetelminään perinteistä lähdekritiikkiä ja marxilaista voiton suhdelu- vun laskutendenssin lain teoriaa. Näiden avulla on tultu tulokseen, jonka mukaan verouudis- tusta ei voida pitää tuloerojen kasvua selittävänä tekijänä, vaan niiden kasvu selittyy ennem- min pääoman tuottavuuden parantumisella 1990‒2000-luvulla. Asiasanat verotus, taloushistoria, marxilainen taloustiede, tuloerot, lama, tulovero, yhteisövero Turun yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck -järjestelmällä.
Image of page 2
Sisällysluettelo s. Tiivistelmäsivu Tutkielmassa käytetyt lyhenteet Kuvaajat ja taulukot 1. Tutkimusaiheen esittely ............................................................................... 6 1.1. Tutkimuskysymykset ....................................................................... 9 1.2. Aiempi tutkimus ja tutkielman viitekehys 1.2.1. Aiempi tutkimus .................................................................. 10 1.2.2. Tutkielman viitekehys .......................................................... 11 1.3. Tutkimusaineisto .............................................................................. 15 2. Pääoman tuottavuus Suomessa vuosina 1949‒1994 .................................... 16 3. Henkilö- ja yhteisöverotus Suomessa 1920‒1993 ....................................... 20 4. Vuoden 1993 tuloverouudistuksen valmistelu 4.1. Lakiesitysten valmistelu ................................................................... 28 4.1.1. Hallituksen linjaukset ........................................................... 28 4.1.2. ”Tohtorikoplan” muistio ....................................................... 29 4.1.3. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja ............................. 40 4.1.4. Jatkotyöryhmät istuvat ......................................................... 46 4.1.5. Hallituksen esitykset uusiksi verolaeiksi .............................. 52 4.2. Lakiesitysten käsittely eduskunnassa 4.2.1. Lähetekeskustelu ja suuria linjauksia… ............................... 60 4.2.2. Esitysten käsittely valtiovarainvaliokunnassa ...................... 65 4.2.3. Ensimmäinen täysistuntokäsittely ........................................ 80 4.2.4. Toinen täysistuntokäsittely ................................................... 86 4.2.5. Kolmas käsittely ................................................................... 91 5. Vuoden 1993 tuloverouudistuksen vaikutusten arviointia 5.1. Pääoman tuottavuuden kasvu ........................................................... 97 5.2. Vaikutukset pääomatulo- ja yhteisöverokertymään ......................... 99 5.3. Tuloerojen kasvu: riippuva vai riippumaton tekijä .......................... 102 6. Lopuksi: oliko kyseessä uusjako? ................................................................ 109 Liite: voiton suhdeluku, laskumenetelmät ja sen laskutendenssin laki ........ 113 Lähteet .......................................................................................................... 131
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Tutkielmassa käytetyt lyhenteet AKAVA Akateemis-ammatillinen valtuuskunta AsK Asetuskokoelma EA Eduskunnan arkisto ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos HE Hallituksen esitys KA Kansallisarkisto kesk. Suomen Keskusta KK Kaupan Keskusliitto KKK
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern