Fraus_monetaris_a_la_Catalunya_del_segle

Fraus_monetaris_a_la_Catalunya_del_segle - ACTA NUMISMTICA...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Fraus monetaris a la Catalunya del segle xv , segons els comptes del receptor dels emoluments de la Governació General de Catalunya Pol Junyent Molins* La falsificació de moneda era considerada a la Catalunya medieval un crim molt greu. La legislació medieval recollia una sèrie de normatives hereves del dret romà, entre les quals l’usatge 66, «De falsanda moneta», l’establia com un crim on no s’admetia esmena, a l’alçada del trencament de la Pau i Treva. Els numismàtics han prioritzat, de forma general, l’estudi de la moneda legí- tima en comptes d’aquella falsificada, i aquest aspecte ha relegat el tema de la fal- sificació i el frau a un darrer terme, però en uns temps on la moneda falsa era companya de l’oficial, el buidat i l’estudi de fonts documentals inèdites que ens donin noves informacions sobre aquest fet es fa més necessari que mai. Aquest article no pretén ser un estudi exhaustiu sobre la falsificació o els fraus moneta- ris duts a terme al segle xv al Principat de Catalunya; només és una primera apro- ximació sobre aquells fets, fent servir una documentació inèdita i que aporta novetats interessants sobre el frau i les falsificacions, les quals eren perseguides arreu del territori per una institució molt concreta, la Governació General. LA GOVERNACIÓ GENERAL La consolidació del que va ser el sistema successori dels sobirans de la Co- rona Catalanoaragonesa, com el d’altres prínceps europeus que regien territoris d’una certa extensió, va derivar indirectament en l’aparició d’una nova institu- * Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona. Màster oficial en Cultures Medievals per la Uni- versitat de Barcelona, cursant. ACTA NUMISMÀTICA 43 Barcelona 2013
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ció. Els sobirans van haver d’idear una manera de fer arribar la seva autoritat a tots llurs dominis de forma centralitzada, però també d’una manera prou frag- mentada per a poder arribar a tot arreu i controlar-ho tot des d’una cort que era, sovint, itinerant. Així, va ser necessari recórrer a sistemes de representació en una monarquia complexa com la de la Corona d’Aragó. És per això que a mitjan segle xII va aparèixer el títol de Procurador General, 1 que trobem per primera vegada a Pro- vença, 2 però que en el futur es generalitzaria per a designar els representants reials a d’altres territoris. L’evolució del càrrec de Procurador s’anà definint amb el temps, fruit d’una lenta gestació. 3 Fou durant el segle xIII quan incorporà atribucions àmplies en matèria de govern i de justícia, oposant-se així als procuradors dedicats a tas- ques estrictament patrimonials. Malgrat tot encara no disposava d’una estruc- tura orgànica estable ni d’una continuïtat clara. No existeix pas una data única, però sí diversos moments que ens assenyalen el naixement de la institució. Entre el 1299 i el 1302 en fou nomenat el primogènit de Jaume I, menor d’edat.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern