ECONOMICS
HD tranh danh thue 2 lan VN-Japan

HD tranh danh thue 2 lan VN-Japan - HIP NH GIA CHNH PH NHT...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỀ TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪA VIỆC TRỐN LẬU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THUẾ ĐÁNH VÀO THU NHẬP Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Mong muốn ký kết một Hiệp định về việc tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập, Đã thỏa thuận dưới đây: Điều 1. Phạm vi áp dụng. Hiệp định này được áp dụng cho các đối tượng là những đối tượng cư trú của một hoặc của cả hai Nước ký kết. Điều 2. 1/ Hiệp định này áp dụng đối với các loại thuế do một Nước ký kết hoặc chính quyền địa phương của Nước đó, đánh vào thu nhập, bất kể hình thức áp dụng của các loại thuế đó như thế nào. 2/ Tất cả các loại thuế thu trên tổng thu nhập, hoặc những phần của thu nhập bao gồm các khoản thuế đối với lợi tức từ việc chuyển nhượng bất kỳ tài sản nào, các loại thuế đánh trên tổng số tiền công hoặc tiền lương do các xí nghiệp chi trả cũng như các loại thuế đánh trên phần giá trị giá tài sản tăng thêm đều được coi là thuế đánh vào thu nhập. 3/ Những loại thuế hiện hành được áp dụng trong Hiệp định này là: a. Tại Việt Nam: (i) Thuế thu nhập cá nhân; (ii) Thuế lợi tức; (iii) Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài; (iv) Thuế đối với các nhà thầu nước ngoài (trong phạm vi được coi như là thuế thu trên lợi tức); (v) Thuế đối với các nhà thầu phụ nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí (trong phạm vi được coi như là thuế thu trên lợi tức); và (vi) Thuế đối với tiền bản quyền; (Dưới đây được gọi là “thuế Việt Nam”); b. Tại Nhật Bản: (i) Thuế thu nhập; (ii) Thuế công ty; và (iii) Các loại thuế cư trú của địa phương; (Dưới đây được gọi là “thuế Nhật Bản). 4/ Hiệp định này cũng sẽ được áp dụng cho các loại thuế có tính chất tương tự hay về căn bản giống như các loại thuế trên, dù đó là thuế mang tính quốc gia hay mang tính địa phương, được ban hành sau ngày ký kết Hiệp định này để bổ sung, hoặc thay thế các loại thuế nêu ở khoản 3. Các nhà chức trách có thẩm quyền của hai Nước ký kết sẽ thông báo cho nhau biết những thay đổi cơ bản trong luật thuế của từng Nước, trong một thời gian hợp lý sau khi có nhưng sự thay đổi này.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Điều 3.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '15
 • No

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern