{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Tarekat - Tarekat(dalam bahasa Arab Tariqah merupakan...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tarekat (dalam bahasa Arab Tariqah) merupakan intipati pelajaran Ilmu Tasawuf. Dengannya, seseorang dapat menyucikan diri dari segala sifat-sifat keji dan menggantikannya dengan sifat-sifat akhlaq yang terpuji. Dalam Wikipedia disebutkan, tarekat juga merupakan batin atau inti bagi syariat, yang dengannya seseorang dapat memahami hakikat amalan-amalan salih dalam Islam. Ilmu Tarekat merupakan suatu jalan khusus menuju makrifat dan hakikat Allah SWT. Ia termasuk dalam ilmu mukasyafah dan merupakan ilmu batin, ilmu keruhanian dan ilmu mengenal diri. Ilmu tersebut bersumber pada Allah yang diwahyukan kepada diwahyukan kepada sekalian Nabi dan Rasul terutama para Ulul ‘Azmi. Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah berhulu pada diri Nabi Muhammad saw melalui Abu Bakar as- Siddiq ra, khalifah pertama yang juga salah seorang sahabat Nabi Muhammad saw. Tarekat ini merupakan salah satu tarekat sufi yang paling luas penyebarannya. Dalam Wikipedia disebutkan, tarekat ini dapat dijumpai di banyak wilayah Asia Muslim, serta Turki, Bosnia-Herzegovina, dan Dagestan, Rusia. Konon, yang ditiru para sufi dari Abu Bakar ash-Shiddiq adalah kesahajaannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ia pernah hidup hanya dengan sehelai kain. Riwayat lain yang dikutip dalam http://www.baitulamin.org menyebutkan, Abu Bakar juga pernah memegang lidahnya sendiri seraya berkata, “Lidah inilah yang senantiasa mengancamku.” Sehingga untuk menjaga lidahnya dari segala
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}