Course Hero Logo

pdfcoffee.com_walang-panginoon-pdf-free.pdf - PAG SUSURI...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

PAG SUSURIWALANG PANGINOONNi Deogracias Rosario(MAIKLING KWENTO)Paksa: Ang pagpatay sa isang sistemang walang katarungan at isang kalakarang tagilid at paborlamang sa mayayaman.Ismo:Marxismo : Sapagkat ipinakita sa teksto ang pagkakaroon ng agwat ng mga mahihirap atmayayaman sa lipunan.Realismo: Sapagkat mahihinuha sa teksto na ang mga bagay na nangyayari sa tauhan aysumasalamin sa nangyayari at mga tao sa ating lipunan.Enkoder ng Mensahe (AWTOR): Nais ipakita ng awtor dito ang mga bagay na nakikita salipunan ngayon. Ang mga nakatataas ay kayang kayang mangapi ng mga nakabababa sa kanila.Ngunit masasabi ring walang maliit ang hindi nakapupuwing sapagkat ang mga nakabababangito ay kaya namang lumaban para sa pagkatao kapag nayurakan.Banghay:Simula: Sina Marcos ay pinagbabayad ng buwis para sa lupang kanilang sinasaka kahit na itoykanilang minana sa kanilang mga ninuno. Dahil sa walang kakayahang ipagtanggol ang kanilangkarapatan, napipilitan silang magbayad sa kanilang sariling pag-aari.Gitna: Galit na galit si Marcos kay Don teong dahil sa ito ang dahilan ng mga mahal niya sabuhay. Kasabay nito ang pagdating ng isang kautusan ng pamahalaan na sila ay pinapaalis na sakanilang tahanan, ngayon pang malago na ang kaniyang palayan dahil sa dugo at pawis samaghapong pagbubukid.Wakas: Naghiganti si Marcos sa mga pang-aaping ginawa sa kanila ni Don Teong sapamamagitan ng kalabaw nito at natagpuan na lang na patay na si Don Teong.Enkoder ng Mensahe(Teksto):Ipinapahayag teksto na lahat tayo’y ayaw maging alipin sa atingkapwa tao, kung kaya’t nararapat na walang sinuman ang dapat magpa alipin kung kanino man.Marami man ang mgapagsubok na tumutugis sa ating katatagan mula sa ating kapaligiran.TUNGKOL SA AWTORIpinanganak noong 17 Oktubre 1894 sa Tondo, Maynila,si Deogracias A. Rosarioay angAma ngMaiikling Kwentong Tagalogsa bansa. Sumusulat din siya sa ilalim ng mga alyas na Rex, Delio,Dante A. Rossetti, Delfin A. Roxas, DAR, Angelus, Dario at Rosalino. Isa nang manunulat sagulang na 13, una siyang nagsulat para sa “Ang Mithi”, isa sa tatlong naunang pahayagan sabansa na nakatulong nang husto sa pag-unlad ng maikling kwentong Tagalog.Naging manunulat siya ng "Ang Democracia" noong 1915 at nang kinalaunan ay nagsulat dinsiya para sa Taliba, na naglulunsad ng buwanang patimpalak para sa tula at maiikling kwento. SaTaliba, tumaas ang kanyang posisyon bilang katulong ng patnugot at sa huli, ay nagingpatnugot. Nagsulat din siya para sa Photo News, Sampaguita at Lipang Kalabaw.
PAG SUSURIKasama sina Cirio H. Panganiban, Amado V. Hernandez, Arsenio R. Afan at iba pa, si Rosario ayisa sa mga pangunahing taga-ambag sa Liwayway.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
NoProfessor
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture