Lausn_Verkefni_2 - HSKLI SLANDS VERKFRIDEILD Greining...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HÁSKÓLI ÍSLANDS UMHVERFIS- VERKFRAEÐIDEILD BYGGINGARVERKFRAEÐISKOR Bjarni Bessason f:\meistaranám\greining burðarvirkja kennsla\2007-lausn-verkefni_02.doc 1.2.2007 Greining burðarvirkja 1 Lausn á Verkefni 2 - Undirstöðukraftar Byrja á að teikna kraftamynd fyrir bitana þrjá: a) b) c) Beiti kerfisbundið hinum þremur jafnvaegisskilyrðum sem gilda fyrir tvívítt vandamál, þ.e.: 1) Summa krafta í z-stefnu er núll: 2) Vaegi um x-ás um einhvern tiltekin punkt er núll. Vel að taka vaegi um punktinn A: 3) Summa krafta í y-stefnu er núll: B A 2 m 4 m 3 m 20 kN 15 kN B A 2 m 4 m 3 m 3 m 20 kN 15 kN 12 B A 2 m 4 m 3 m 3 m 20 kN 15 kN 12 kN 50 R AV R AH R AV R AH R AV R AH R BV R BV R BV
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
HÁSKÓLI ÍSLANDS UMHVERFIS- VERKFRAEÐIDEILD BYGGINGARVERKFRAEÐISKOR Bjarni Bessason f:\meistaranám\greining burðarvirkja kennsla\2007-lausn-verkefni_02.doc 1.2.2007 Biti a: Biti b: Biti c: Samantekt:
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Lausn_Verkefni_2 - HSKLI SLANDS VERKFRIDEILD Greining...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online