Course Hero Logo

Ocampo, Michelle D. - Updates on Phlebotomy Reactiion Ppaer.pdf

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

CENTRAL LUZON DOCTORS’ HOSPITAL–EDUCATIONAL INSTITUTION, INCDEPARTMENT OF GENERAL EDUCATIONName: Michelle D. OcampoCourse/Year: BSMT-1APAMET Tarlac Chapter and BD Philippines Inc. presentsUpdates on PhlebotomyAng pagpunta sa ganitong uri ng seminar ay nakakatuwa. Inaasikaso kami ng mga staff,tinutulungan at nakikipag-usap sila sa amin. Ang tagapagsalita o “resource speaker” na si Mr. Anthony O.Aytona ay ibinahagi sa amin ang kanyang mga nalalaman tungkol sa phlebotomy at ang kanyang mgakaranasan sa pagiging isang medical technologist.Napakaraming bagay ang natutunan ko tulad ng kung paano ikabit ng maayos ang tourniquet,kung paano kumuha ng dugo mula sa pasyente, ang iba't ibang uri ng tube, kung paano haharapin angpasyente habang isinasagawa ang procedure o pagkuha ng dugo at marami pang iba.Ayon kayMr. Anthony O. Aytona, mahalagang batiin ang pasyente, Ipakilala ang iyong sarili sapamamagitan ng pangalan at ilarawan ang pamamaraan na gagawin kapag kumuha ng dugo mula sapasyente. Ayon din sa kanya, mayroong tatlong (3) mahahalagang hakbang sa venipuncture procedure nakung saan ay ang mga sumusunod: Laging humingi ng permiso bago kuhanan ng dugo, Huwag i-extractkung tulog ang tao at sabihin sa nurse o magulang na i-access ka. Bukod pa riyan, sinabi niya na 8-12 oras

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Winter
Professor
;jm/;ljm. ;/l
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture