Linguhang-Gawain-Modyul-1-Pagbasa.docx - LINGGUHANG TALAAN...

This preview shows page 1 out of 1 page.

LINGGUHANG TALAAN NG GAWAINPagbasa at Pagsususri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa PananaliksikMahal na Magulang/Tagapangalaga at Mag-aaral:Mainit na pagbati sa pagsisimula ng Taong Pampaaralan 2021-2022. Pakatandaan na angpagkopya sa mga gawain sa inyong modyul o LearningActivity Sheets ay hindi garantiya ng pasadong marka sa asignaturang ito.Sa halip, ang inyong marka ay ibabase sa mgawritten and performanceoutput na gagawin Ninyo matapos ang bawat modyul. Mayroon ring katumbas na Pagsusulit (Parallel Assessment) sa bawat linggo.Kaya’tbasahin at unawaing Mabuti ang bawat Gawain at tiyaking nauunawaan ang mga ito. Pagpalain po tayo ni Bathala..-Mam BelleMaari po akong makontak sa: 09075733923; Facebook Messenger: Annabel Babagay BachillerP.S.1. Maari po kayong kumuha ng Module sa silid-aralan B11 o manghingi ng soft copy sa pamamagitan ngFacebook messenger or chat groups (GCs).2. Ang mga pagsusulit ay ibibigay sa pamamagitan ng google form o you maari itong sagutan sa ating paaralan kasabay sa pagkuha ng inyongmodule; wag lang pong kalilimutan ang parental consent sa pagtungo sa paaralan.
End of preview. Want to read the entire page?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture