hw1 - A a ÖÓÒa ÖbÙ Ög E Òg Ö5:F eedbakC ÓÒ ØÖÓ...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: A a ÖÓÒa ÖbÙ Ög E Òg Ö5 :F eedbakC ÓÒ ØÖÓ ÐÓ fD ÝÒaÑ iÝ ×ØeÑ × ÓÑ eÛ Ó Ök# Ó ÐÙ Ø iÓÒ × FE D ÖaÛ aÓÑ ÔÓÒ eÒ Øb ÐÓkd iag ÖaÑ fÓ ÖeahÓ fØh e fÓ ÐÐÓÛ iÒg feedbak ÓÒ ØÖÓ Ð×Ý ×ØeÑ × : a Øh eÑ aÒÙa Ð×ØeeÖ iÒg ×Ý ×ØeÑ Ó faÒaÙ ØÓÑ Ób iÐe b D Öebb e Ð× iÒÙba ØeÖ h eÛ a ØeÖ ÐeÚ e ÐÓÒ ØÖÓ ÐÐedbÝa-Óa ØaÒdÚa ÐÚ e d a ØØ××ØeaÑ eÒg iÒ eÛ iØh-Ýba ÐÐgeÒ eÖa ØÓ Ö Ò eaha ×e iÒd ia ØeØh e ÐÓa Ø iÓÒÓ fØh e fÓ ÐÐÓÛ iÒge ÐeÑ eÒ Ø×aÒdg iÚ e Øh eÙÒ iØ×a ××Ó ia ØedÛ iØh eah × igÒa Ð: ¯ Øh eÔ ÖÓe×× ¯ Øh eÔ ÖÓe××d e× iÖedÓÙ ØÔÙ Ø× igÒa Ð ¯ Øh e×eÒ ×Ó Ö ¯ Øh eaØÙa ØÓ Ö ¯ Øh eaØÙa ØÓ ÖÓÙ ØÔÙ Ø× igÒa Ð ¯ Øh eÓÒ ØÖÓ ÐÐeÖ ¯ Øh eÓÒ ØÖÓ ÐÐeÖÓÙ ØÔÙ Ø× igÒa Ð ¯ Øh eÖe feÖeÒe× igÒa Ð ¯ Øh eeÖÖÓ Ö× igÒa Ð F Ó Öeah × igÒa ÐÚ eg iÚ eÒageÒ eÖa ÐiÞedÙÒ iØ ie ÐeÒg ØhaÒg Ðe ßd eÔ eÒd iÒgÓÒ Øh eeÜaØ×Ý ×ØeÑ ×e ØÙÔÝÓÙÑ aÝb eab ÐeØÓ×e Øa ×Ô e i¬ÙÒ iØfÓ Öeah × igÒa Ð ied eg Öee×C e Ð× iÙ ×Ñ e ØeÖ×Öad iaÒ × h i×ÕÙ e×Ø iÓÒ i×Ô Öe ØØÝ ×Ùb jeØ iÚ eY ÓÙ ÖaÒ ×Û eÖ×Ñ aÝÚa ÖÝ fÖÓÑÑ iÒ e Ñ aÒÙ a Ð×ØeeÖ iÒg ¯ Øh eÔ ÖÓe ×× : h ea Ö××ØeeÖ iÒg ×Ý ×ØeÑ ¯ Øh eÔ ÖÓe ××d e × iÖedÓÙ ØÔÙ Ø× igÒ a Ð: h ea Ö×d iÖeØ iÓÒ aÒaÒg Ðe ¯ Øh e×eÒ ×Ó Ö : Y ÓÙ ÖeÝ e× ¯ Øh eaØÙ a ØÓ Ö : Y ÓÙ Öa ÖÑ × ¯ Øh eaØÙ a ØÓ ÖÓÙ ØÔÙ Ø× igÒ a Ð: Y ÓÙ ÖhaÒd ×ÓÒ Øh eÛ h ee ÐÑ ÓÚ iÒg Ðe fØÓ Ö Ö igh Ø a Ð×ÓaÒaÒg Ðe ¯ Øh eÓÒ ØÖÓ ÐÐeÖ : Y ÓÙ Öb Öa iÒ ¯ Øh eÓÒ ØÖÓ ÐÐeÖÓÙ ØÔÙ Ø× igÒ a Ð: h iÒk iÒg\×hÓÙ Ðd ØÙ ÖÒ Øh eÛ h ee ÐÐe fØ" Ó Ö\×hÓÙ Ðd ØÙ ÖÒ Øh eÛ h ee ÐÖ igh Ø" hÓÛ fa ÖÝÓÙ ×hÓÙ Ðd ØÙ ÖÒ Øh eÛ h ee Ð ¯ Øh eÖe feÖeÒe× igÒ a Ð: h ed iÖeØ iÓÒÝÓÙd Ðik eØÓgÓ aÒg Ðeh ead iÒg ¯ Øh eeÖÖÓ Ö× igÒ a Ð: ÓÛ fa ÖØh eÙ ÖÖeÒ Øa Öd iÖeØ iÓÒ i× fÖÓÑ Øh ed iÖeØ iÓÒ ÝÓÙd Ðik eØÓgÓ aÒg Ðe D Öebb e Ð× iÒÙb a ØÓ Ö ¯ Øh eÔ ÖÓe ×× : h eÛ hÓ Ðe¬ Öe-Ù eÛ a ØeÖ×Ý ×ØeÑ ¯ Øh eÔ ÖÓe ××d e × iÖedÓÙ ØÔÙ Ø× igÒ a Ð: eÑ Ô eÖa ØÙ Öe iÒ Øh e iÒÙba ØÓ Ö haÑ b eÖ a ØeÑ Ô eÖa ØÙ Öe ¯ Øh e×eÒ ×Ó Ö : h ea ÐÓhÓ ÐÑ eÖÙ ÖÝ-Óa Ø×Ý ×ØeÑ ¯ Øh eaØÙ a ØÓ Ö : h edaÑ Ô eÖ ¯ Øh eaØÙ a ØÓ ÖÓÙ ØÔÙ Ø× igÒ a Ð: AÑ ÓÙÒ ØÓ fa iÖa ÐÐÓÛ ed Øh ÖÓÙgh Øh e-Ù e Ñ a ××-ÓÛ Ó ÖÑ aÝb eaÒa ÖeaÓ fh iÑ Ò eÝÓÔ eÒ ¯ Øh eÓÒ ØÖÓ ÐÐeÖ : h eÓÒ ØÖÓ ÐÐeÚ eÖ ¯ Øh eÓÒ ØÖÓ ÐÐeÖÓÙ ØÔÙ Ø× igÒ a Ð: AÑ ÓÙÒ ØØÓ Öa i×eØh edaÑ Ô eÖ ÐeÒg Øh ¯ Øh eÖe feÖeÒe×...
View Full Document

This homework help was uploaded on 04/21/2008 for the course ENGR 105 taught by Professor Stephenrock during the Winter '06 term at Stanford.

Page1 / 9

hw1 - A a ÖÓÒa ÖbÙ Ög E Òg Ö5:F eedbakC ÓÒ ØÖÓ...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online