hw3 - A a ÖÓÒa ÖbÙ Ög E Òg Ö5 :F eedbakC ÓÒ...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: A a ÖÓÒa ÖbÙ Ög E Òg Ö5 :F eedbakC ÓÒ ØÖÓ ÐÓ fD ÝÒaÑ iÝ ×ØeÑ × ÓÑ eÛ Ó Ök# Ó ÐÙ Ø iÓÒ × E ahÔ ÖÓb ÐeÑ Û Ó ÖØh5Ô Ø× Ó Øa Ð: 45Ô Ø× [Ú e×Øa ÖØed iÒ ÐÙd iÒgÑ Ýa Ø ÐabÓd eÛ iØh Øh e×Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×e Ø×G eÒ eÖa ÐÐÝ ×Ô eak iÒgÐÐØÖÝ ØÓ iÒ ÐÙd ea ÐÐÓ fÑ ÝÓd ea ØØh eeÒdÓ fØh edÓÙÑ eÒ ØaÒdÛ iÐÐÓÒ ÐÝ iÒ ÐÙd eÓd e iÒ Øh ebÓdÝÓ fØh e×Ó ÐÙ Ø iÓÒ × ifiØ×Öea ÐÐÝ Öe ÐeÚaÒ ØØÓ Øh eÔ ÖÓb ÐeÑ h i××hÓÙ Ðdk eeÔ Øh e×Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×Ñ Ó ÖeÖeadab ÐeaÒdÑ ak e iØea × ieÖØÓÔ Ö iÒ ØÛ iØhÓÙ Ø a ÐÐØh e×ÓÙ ÖeÓd e ℄ ÖÓb ÐeÑ# A ××ÙÑ eÝÓÙhaÚ eaÔ ÐaÒ Ød e¬Ò edbÝ Øh eØÖaÒ × feÖ fÙÒ Ø iÓÒ × = = ×a a ha Øi×Øh e fÖeÕÙ eÒÝ Öe×ÔÓÒ ×eÓ fØh eÔ ÐaÒ Øa ×d e¬Ò edbÝ Øh e ØeÜ Ø eÕÙa Ø iÓÒ ? b × iÒgÛ ha ØÛ ekÒÓÛ abÓÙ ØaÔ ÐaeØÖaÒ × fÓ ÖÑ ×Øh eÖe×ÔÓÒ ×e Ó fØh i××Ý ×ØeÑ ØÓaÓ × iÒ e iÒÔÙ Ø i× Y × = × × × ¾ ! ¾ ha Øi× Ý Ø ? hÓÛ Øha ØÔa ÖØ× a aÒd b ag Öeea × Ø aÔÔ ÖÓah e× iÒ¬Ò iØÝ a fØeÖ Øh eØÖaÒ × ieÒ Ø×haÚ ed iedÓÙ Ø a A ×g iÚ eÒ iÒ Øh ebÓÓk Øh eØ iÑ edÓÑ a iÒ Öe×ÔÓÒ ×eÓ fØh eÔ ÐaÒ Ø × ØÓa × iÒÙ ×Ó ida Ð iÒÔÙ Ø A Ó × ! Ø i×g iÚ eÒa × Ý Ø = A Ó × ! Ø Û h eÖe = j j! j = 6 j! F Ó ÖØh eÔ ÐaÒ Øa ×g iÚ eÒ Øh e×e× iÑ Ô ÐifÝ ØÓ : = Ô !a = ØaÒ ! a b eaÒa Ð×ÓdÓ Øh i×Ñ Ó Öed iÖeØ ÐÝÛ iØh Øh eaÔ ÐaeØÖaÒ × fÓ ÖÑh eaÔ Ðae dÓÑ a iÒÚ eÖ× iÓÒÓ fÓÙ ÖØÖaÒ × feÖ fÙÒ Ø iÓÒd Ö iÚ eÒbÝaÓ × iÒ e Û iØh Øh eÑ agÒ iØÙd e A ×e ØØÓ i× Y × = × × ×! = ×a × ×! Û h ihÛ eaÒa Ð×ÓÛ Ö iØea × Y × = × ×a × j! ×j! Ó Ö Y × = A ×a B × j! B ? ×j! d e ØeÖÑ iÒ eØh eÖe× idÙa Ð×bÝ Øh eÓÚ eÖÙÔÑ e ØhÓda × fÓ ÐÐÓÛ × : A = ×a Y × j × = a = a a! aÒd B = × j! Y × j × = j! = j! j!a j! = aj! ×Ó Øh eeÜÔaÒd edÚ eÖ× iÓÒ i××ÓÑ e Øh iÒg Ðik e : Y × = a a! ×a aj! × j! a j! ×j! Ñ aØÙa ÐÐÝgÓ iÒg ØÓ fÙdgea ÐiØØ Ðeb iØaÒd Øak eØh e Ða ×ØØÛ Ó ØeÖÑ ×aÒd ÖeÓÑ b iÒ e Øh eÑ ßÓÙ ÐdhaÚ eaÓÑ Ô Ði×h eda × iÑ iÐa ÖeÒdbÝb Öeak iÒg Øh e fÙÒ Ø iÓÒ iÒ ØÓ ×ÓÑ e Øh iÒg Ðik e : Y × = A ×a D ×E ×! Û h eÖe D aÒd E a Öe×ÓÑ ed i« eÖeÒ ØÙÒkÒÓÛ Ò ×Û h iha ÖeÒ ØeÕÙa ÐØÓ B aÒd C ÒaÒÝa ×eÖeÓÑ b iÒ iÒg Øh e Ða ×ØØÛ Ó ØeÖÑ ×g iÚ e× : Y × = a a! ×a a j! ×j! aj! × j! 4 a j! aj! × j! ×j! = a a! ×a a×ja! j×!!a× ja!j×!! a! ×! = a a! ×a a×! a! ×! Ó Ö Y × = a a! ×a a! a× ×! ! ×! Øak iÒg Øha Ø iÒ ØÓ Øh eØ iÑ edÓÑ a iÒg iÚ e× : Ý Ø = a a! e a Ø a! a Ó × ! Ø! × iÒ ! Ø ÓÛ h eÖe×Øh eØÖ ikÝb iØaÝÝÓÙÚ...
View Full Document

This homework help was uploaded on 04/21/2008 for the course ENGR 105 taught by Professor Stephenrock during the Winter '06 term at Stanford.

Page1 / 26

hw3 - A a ÖÓÒa ÖbÙ Ög E Òg Ö5 :F eedbakC ÓÒ...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online