introduce VCB - Bo co thc tp tng hp CHNG I GII THIU KHI QUT...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

Báo cáo th c t p t ng h p CH NG I ƯƠ GI I THI U KHÁI QUÁT V NGÂN HÀNG TH NG ƯƠ M I C PH N NGO I TH NG VI T NAM ƯƠ (VIETCOMBANK) 1. 1 Quá trình hình thành và phát tri n c a ngân hàng TMCP ngo i th ng ươ Vi t Nam (Vietcombank) 1.1.1 L ch s hình thành c a ngân hàng TMCP Vietcombank Ngày 01 tháng 04 năm 1963, NHNT chính th c đ c thành l p theo Quy t ượ ế đ nh s 115/CP do H i đ ng Chính ph ban hành ngày 30 tháng 10 năm 1962 trên c s tách ra t C c qu n ơ ở lý Ngo i h i tr c thu c Ngân hàng Trung ng (nay là ươ NHNN). D i đây là các thông tin c b n v ngân hàng TMCP Vietcombank: ướ ơ * Tên công ty: Ngân hàng th ng m i c ph n ngo i th ng Vi t Nam ươ ươ * Tên Ti ng Anh ế : Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam * Tên giao d ch: Vietcombank (VCB) * Tr s chính: ụ ở 198 Tr n Quang Kh i, Hoàn Ki m, Hà N i. ế Website: * Ngày tháng năm thành l p: Ngày 30 tháng 10 năm 1962 * S quy t đ nh, c quan ra quy t đ nh thành l p: ế ơ ế NHNT đ c thành l p theo ượ Quy t đ nh s 115/CP do H i đ ng Chính ph ban hành trên c s tách ra t C c ế ơ ở qu n lý Ngo i h i tr c thu c Ngân hàng Trung ng (nay là NHNN). ươ * M ng l i Vietcombank: ướ Tính đ n th i đi m 31/8/2008, NHNT đã phát tri n ế
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Báo cáo th c t p t ng h p l n m nh theo mô hình ngân hàng đa năng v i 59 Chi nhánh, 1 S Giao d ch, 87 Phòng Giao d ch và 4 Công ty con tr c thu c trên toàn qu c; 2 Văn phòng đ i di n và 1 Công ty con t i n c ngoài, v i đ i ngũ cán b h n 9000 ng i. Ngoài ướ ơ ườ ra, NHNT còn tham gia góp v n, liên doanh liên k t v i các đ n v trong và ngoài ế ơ n c trong nhi u lĩnh v c kinh doanh khác nhau nh kinh doanh b o hi m, b t ướ ư đ ng s n, qu đ u t ... ư * Ch c năng, nhi m v c a NHNT: NHNT ho t đ ng trong lĩnh v c kinh t ế đ i ngo i bao g m cho vay tài tr xu t nh p kh u và các d ch v kinh t đ i ế ngo i khác (v n t i, b o hi m...), thanh toán qu c t , kinh doanh ngo i h i, ế qu n lý v n ngo i t g i t i các ngân hàng n c ngoài, làm đ i lý cho Chính ướ ph trong các quan h thanh toán, vay n , vi n tr v i các n c xã h i ch ướ nghĩa (cũ)... Ngoài ra, NHNT còn tham m u cho Ban lãnh đ o NHNN v các ư chính sách qu n lý ngo i t , vàng b c, qu n lý qu ngo i t c a Nhà n c và ướ v quan h v i Ngân hàng Trung ng các n c, các T ch c tài chính ti n t ươ ướ
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Summer '16
 • van huong

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern