OnTapNLBH_ - NI DUNG N THI HC K MN NGUYN L V THC HNH BO HIM...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

N I DUNG ÔN THI H C K MÔN: NGUYÊN LÝ VÀ TH C HÀNH B O HI M Lưu ý : Môn Nguyên lý và th c hành b o hi m s đượ c P. Kh o thí t ch c thi d a theo b đề tr c nghi m khách quan c a Khoa biên so n. Vì v y, Khoa không gi i h n n i dung thi, ki ế n th c s mà r i đề u trong 6 ch ương đượ c h c. Hình th c thi: tr c nghi m khách quan. Th i gian thi : 60 phút. Dưới đây là mộ t s chương và câu trắ c nghi m m ẫu để sinh viên tham kh o. Chương 1: RỦ I RO Câu 1: Các bi n pháp ki m soát r i ro bao g m: A. Tránh né r i ro, ngăn ngừ a t n th t, gi m thi u t n th t B. Ch p nh n r i ro, b o hi m C. C a và b đều đúng D. C a và b đề u sai Câu 2: Trườ ng h ợp nào sau đây thuộ c v phương thứ c hoán chuy n r i ro: A. Chuy n t đi máy bay sang đi xe otô B. Xây đườ ng c u n ạn trên đèo C. Độ i m ũ bả o hi m khi lái xe motô D. Ngườ i nông dân bán non s n ph m Câu 3: Kh ảng định nào sau đây là đúng: A. R ủi ro mang tính khách quan không lường trước đượ c B. R i ro mang tính ch quan C. R i ro v a mang tính khách quan, v a mang tính ch quan D. C a, b, c đề u sai Câu 4: Theo đị nh ngh ĩa, rủ i ro thu n túy là r i ro có h u qu : A. Ch liên quan đế n kh năng kiế m l i B. Ch liên quan đế n kh năng tổ n th t C. Không có câu nào đúng
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.