ND_ON_TAP_MON_TAICHINHDN4_HK1_14-15 - TRNG I HC CNG NGH TP...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

TRƢỜNG ĐẠ I H C CÔNG NGH TP. HCM KHOA K TOÁN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG N I DUNG ÔN T P H C K 1_14-15 H C PH N: TÀI CHÍNH DOANH NGHI P 4 I. HÌNH TH ỨC ĐỀ THI 1. Đề thi g m các câu h i lý thuy ế t và bài t ập đượ c trình bày d ướ i d ng câu h i tr c nghi m, trong tình hu ng riêng l (t ng câu) ho c trong tình hu ng t ng h p(g m nhi u câu). 2. Sinh viên làm bài thi trên máy tính trong th i gian 60 phút , không đượ c s d ng tài li u. II. LƢU Ý ĐỐ I V I SINH VIÊN Để đạt đượ c k ế t qu trong kì thi sinh viên c n: 1. Đọ c k các bài đọ c, slide bài gi ng trong giáo trình Financial Management, Brigham Ehrhardt, 11th , đặ c bi t là ph n tóm t t bài, câu h i và các bài t p. 2. Đọ c k bài gi ng và bài t p do gi ng viên cung c p. 3. Tham kh o Lu t phá s n c a VN năm 2014 (n ội dung được đánh dấ u). 4. Tham kh o thêm slide Corporate Finance, Ross-Westerfield-Jordan 9 th Tài chính doanh nghi ệp căn bả n (Nguy n Minh Ki u), 5. Ghi nh các công th c c t lõi, luy n t p và s d ng thành th o máy tính b túi. III. N I DUNG ÔN T P Chƣơng 1: QU N TR V ỐN LƢU ĐỘ NG LÝ THUY T 1. Nắm vững các khái ni ệm về :V n l ư u độ ng;v n l ư u độ ng thu ần; vố n l ư u độ ngho ạt độ ng thu n,K chuy ểnđổ ihàngt nkho;k thu t iềnkh áchhàng;k ỳtrả t iềnnhàcung c ấp;kỳchu y ển đổi tiền m ặt. 2. Lýdochín hđểnắ mg iữtiề nm ặtlàgì? 3. T ừ quan điểm củ a kháchhàng vay, tín d ngdài h n hay ng ắn h ạn r iro h ơn? Giải thích. Khách hàng có nên vay ngắn hạn n ếu lãi suất n g ắn h ạn cao hơn lãi suấtdài h n? BÀI T P 1. Trong năm kế ho ch, công ty Danser d đị nh th c hi n chính sách bán ch u hàng hóa và hy v ng s có doanh s bán hàng 140.000 USD vào tháng Giêng, $ 165.000 trong tháng Hai, và $ 148.000 vào tháng Ba. Chính sách thu ti n c a công
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

ty như sau: 20% doanh số bán hàng thu ngay b ng ti n m t, 40% doanh s thu sau 1 tháng bán hàng, vào 40% doanh s đượ c thu sau 2 tháng bán hàng. T ổng lượ ng ti n m t công ty s thu đượ c t doanh s bán hàng vào tháng Ba là bao nhiêu? 2. N ế u doanh s c a công ty B là 3.250.000$ m ỗi năm ( t t c đề u là tín d ụng thương m i) và s ngày thu ti n bình quân là 35 ngày thì s ti n trung bình các kho n ph i thu c a công ty là bao nhiêu? (Gi s m ột năm có 365 ngày).
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Summer '16
 • van huong

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern