video_8 - I Mfin “Fr 11¢ phdl RE “3T1?“...

Info icon This preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 4
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: I .- - Mfin: “Fr .- 11¢" phdl RE “3T1?“ QHWHII‘HITC magma 11m: 1111- 1111 F1111, 11:11:; 111 111113 [Eli-1151111111; hang; - mi- 11% 1111 I'M £111.11“ 11111111.....-... 111111111111 .__ -fin-fl:.ul1:..a...,..." 1,1;qu . d HIE“ 'J can 5: M51991: :1: Iowa-3115111 3.111 111-11111511qu m ~11 11. m :51 11;, Iii-113 11. 601115.955” ‘7” m'fi'fi'l 1&.1;=5$ 3.59m . . i ALEHJE 'B E, - 1:, JE; D. 211‘};- _ .11 ‘ m" . k . .. 1111 11111111111: ‘35:" If hiatmgchm finfldjfin 11111 1111113311.: 11111511 1111111 111111" 1115 11.: “51:11:11 L -- 1" Wgfiykidmfiangfimmmchm m 7'1" -- gm ”ALT: vii". E,T=1IJEE. C-sTfiiéltJfi. D.T— . mfi ”Fiu31mgtgfih]§¢15mm1:11.51lmvatnufilfimgiaodfingdiéuhbaflifigcggumfiflgflng' Phlmlguilihxéflgbkm.Mifiéfinhmélifiilgfififlicflflbfifig.wmgcfiawnl . n. Elm-Ail. 3. mA:_ ‘1 %mzflz_ D}. “11.3312 m4‘.M¢‘cthil&udmdfirlgflmpliumgflinhx='fimfinfl{nn} Dapdfingmchfildiémfifib'h ‘fl Aligm 13.611111. 13.211111 {1.311111 ' . . IE fi'flflfilvfldemmwpmg 11111112511111.111-15111 [0111]. 11111111111111: 1111111111111 1-1251. ' 3.11.1. 12.1. 11.1.5111. _ __ El“ 553151-5511; 1191: 111.111.1111 11-11113 mfil 111131 111163113 1111 phuong 1151: filing c1111 c1111: plain tit meal ‘3. u_ 1.1113 4-1.5 fiflqng 11511113. 3: mphuun; 1115113 1111115. _ 1. 9* ”#513336: 111.51 phuung tmyén-m [Lu-11:13 v15: phlmng u-uyEn-sdns. '1. H1} “if: Mfit-mgrcu 11. 111-11 1, 111111.: man 1111 111111.11 1.11 «in 111 111.311. 11.113 1.1 1.1 111111. 11115 "Emma” 11 1 11.1. $vnhfi, B. 11:35. {ELEV-Mi 5" 3.115%. Phflfiufmgvflfl 11111111311111: 911.11 mgIm-cindigfin néu 1.11.5113111 1.1: II.” 111:.ng 111111 1111511311 gtfimdfin 11111 1111131611 111 1111 n'guén sing. {c ,- 11111111111qu :11 111111 11.11 phfitfin 1111: 11115 1111311. WE: 55135111111 11': git-111111319: 11 twin 111m: mgchfin 51115115; 11-11 :11; 11311115 111111113 twin-1w: 1111311111 11111113. .15.- 11-11113 d9: 1111:1113 truyha am trons‘thfln mug. _,.Ma6ngngmg;ua myénmmmgmkhang. 11.; - 1._f_-'1_'fl1-M¢'1 1115115 11111 11111111141111: 111115 111.11 11:11:15 phuiung uinh-u .1 Acos'aflm - 11111 {11111}, mini 1 111111 Ink-I‘u‘mfifichmmbfiag I n - I $111111; 11.11111: c.1111: 11.15111. 1?“ 5: Then 11m: 111-113 11:111. 1113, 1111111111 .111 1111.1 113-41131 =1 'Phbtfin 11311 1:11 1mg 11 11-1111; 1111 dang 145D vi 111mg thfi chuyén 1161111- . . . 111111-1111; Inga. BA "' ' 11:11 mam m 111nm dungmmhmmmaphim 11111511 __.1.- 1111111. 11. 112111. ' 1:. 111m 11. 11. 21w '1. ' 11115111.; 1111115111.: 1 =2m1flflmfiA1nfi p11: :11 11111 diém 1 11 31-10111. B. 11111. ' c. 11. 11.11111. 13111611331333 huh; was 111-111 . 11111111111113.1111an 1111. 3.5111111111131111 1.1m mmhhmm 111. 11111111111151.1111. man um; I" '1“ :11. 1111121111125. filth 11111 11.1 new?“ *5"; “fin-”“g-d'fi $111. «Inn-111111.3- c " 4.1151 1111111 D-flW3-'- -‘ __ _ . .. 1:511 lgfldidfifiguéffiningmfiInfilaixi=5wfi2fi1+fljfifilmml“3352— mm -. Emmanucmi. 9&_!&nh-plurmh-héi"flaa ding flan-dangling (190.2511. Iii-"11:253.!- (Sin 1115.- 'ElaldifihI an .11 = sign-Jinan] 1:11;. dumm- flan W bails- 11111111111 11*. _ 31.31311 w. CHI '1': W nfi'i #5 WE-Phé'vflflh phat in; J’s-flying 111:6 «ram-1111111. 2111:1311 11161-11111 . " hfiiéntn. .. .I I . -. mac-{fl 11111113511511.1111 phat 111,1 1:11:21 11111115. 151' 11:11:13 finh snug-nhln lhfiy w 11611111311111 (in: 1mg Ia hammmqm. vanh chfim 1111 ml: 1:111... I _ . I ‘31 HUME Ft“fl finch Pltéfxnflacfiét fin'hnfihfihfit £11113 p Quangphfi wash phfinrn cfia 1111:11- ngujr'ah 15 In uni: hé 1 1::ch nhh'u finial-1mg 11111111111; téi. I}. .1535 n. 1:. 3.5011. . 1131: 1mm. {tang 11111511 HIGH 1:: {V1 1m fini 11511 1:111:11 dién Ltd; 1h (5.321113 W. 11, BUD'W. - - - 11-111 niasamfiéh‘ dime??- . . flak $111.31 figglhfing nhfing vach [$1 nfim Irén 111.111 mfiu hntm-kiii hi mImg nhn‘g. hing nhnn'g'vgch 'S’nng rién'g In. ngfin Cflu 13:.Hg111hnu :‘C vahiitnhah i—‘N éfi’cfing {3 .1 I I 191411.111 11:11. 3'. 56711111111511. 1:. :61 1111111111. . :5" 1111:1511. _ I . can 19: an 111151 difigrfipj filmy 11.51% «1315-11-1 114131: 11111113321211} ‘1' Wm Elm-1139mm mach 1115111 1:311th E cam “111311 11151: uni fie;- 111Eri am 11:15 thufin. BiEl-dién 11p men 111.1113 a: ham din d1$n 111'; 19 1% 1:. H1: .115. c' swétnfi'n 1111311 ma'fih Bfihg- I fit 05- I a. flfl-s' Cl 1: . D‘ Dal? 2—34 . 1:111:21: Cfingflmnmfla éiuctrun;khéi 11151115111 111111'-1a_.5;625.11:1"“ .1. 31$: I15 £1,625.13 J._s;.c_ = 3.1115 11115. | 5115:: mqmgfiflcfiafimmfi nix n- ~.-’1- .- ' .1 n. 3151} m; n. 351:1 um; ‘ - . .13. 21513-11111 1 )3 3121:] nm. can 21:13} Hun-11353, 11:11:11 mi? 11am nat'uhuung 11111111 Imyéthinh 911111 nine qua wt: fifih. ngufli m filing-amen 1:111 sfing true fié‘ptn 11$ H1111. gun be: 111:: IE tin hiéu rfii duza dén m'nn hinh. Snug. 1:11:11 III 111:] antcn .fiiu tan: liép til 1:6 Huh £111,151: Inni I I . A. 11115113 dni. n. stung cm: ngfinI. c.1115ng ngan. IL stung trunn- Cfiu :21 1:11.: 1: fin 111115113 1111: 1111.11.1111 11*. lia B" vi 111-- 1+ di véIiJ “111:1: mién c5 dién Iprfmg 11in 111cc- phuung mug gm: uni airbags-Era: dién. Tia phfing x11 khfinIIg hi [Eel-1 khfi": phuong lmyén 1:11:11 111111 [51 5.1111 1». n. tin—ff. ' 12.1111 [5 . n. In 1:1. Gnu 13: Ball diam 11p 31: = Ufims lflflifl'Il :th hang 5} via haj d'fiu mfil I]; fiifin '96 (ii-En dung C = % [FL 131mg. khan-3:111 main: m I LEW-I1. BC. Sfl'fl. C. 1511} H. H. :lflfl fl. Ch 14: SJ; flail sing-nfiqsfiu-dfiy-ln hifin Ema qunng — 1111131 quang? I In. 51,! phfll-sfihg L‘fln .dén'fly'lflcf E. 5:; mail-snug min 111211 fing thfing dung. -,C: Eu.- phfil snagpfln W111 dam dfim. D1 31: pin?! snug 1:11a- dnn LED. Cih 15: Khi‘ nfii'vé 1i: x. [#151 hiéfi njio sau 115131 filing? 11. Tin x 1115 111.113: 11.111; Inp'nup 11111151: sang 151111 1111111 snag 1111111 111511. 11.711111}: m 1311 :96 1111115 11111115112515 111111 1111 hfillgngnni. 1c. Tia-x115 that fling dim 111111511 111121111, hum 1131131113 113m 311 Th1 Kcéfiu-dmsinh 11:1111 hfiy diéttéhno. Cin 15: Mi“ Vii uh!!! k115i 1mg wig-g dn'n dang thin phuung ninh :1”: = 8131:1510! (x linh hang cm. I tin]: hhnslmnmsawdaimwbfihs [mag-nu. n. 15111.1. c. 11111111. 121.122.1113. my. can: 1111131 mm 11111111 1111': 111151: 1:115 1a 11115.3:3311: man-1111111111 1111 1.0113111; cfin 111151611 I11 1 mm. mum-1:116: 11.111111111111111 ‘Ehs It .111. 11.911133; a. 0.1593511 1:.- 0.9631611. 11. 11.531131... Trans 1:5 - Midémi 2‘14 c1 11: Kb] 111111.111“ 1301i 'f'fi 1312.“? #1055; PM? Him mm 53331131,, . ,m m; :1. Tie: hang 1311i 11 11 1: 11.1111 :11" 151 {ahfin mgqumen 11: 111-31th 3' Ti“ “"9 “W “'1 “1‘" grim-213231111 =11 #1- Hum 311: twat-11553331139111; Em ..-. ..; 3'“ - ' [email protected]: a. " '_ . . (E 1111 111 Iguana 111.13 p11: :1 us. 111551015. 111 d9 rat-1:11:11 phfit m an 1111 {'fhwfll mung 131111 can 2111:1111 rut-1111111111 11:: 11.1111 11 1111111111 mfit-lfingklnh 11:11r H khl'. 'Khi 1111-13-3 11111111111111 1&1 _ . _ I kHEHg-bflfin-sé't. ' ' '31 bi m3? {151 1511 51. _ yen ham 3313 1:.” 5-311 mj'éiu. " ”1111511112111: 1111 thg .‘7" n 1111111111- Ciu'fl-II: Bit diéi'l 139 u .= flaws-7.111 {irfi'i Us khfing déi. 11 the; fifli} V5.1: 1333,1511 quan‘mflfi - . 31m dién 11m- c111: csim' Lhufin-c‘fi-dfirtl! 9-2111 L v1 :5: {Sign 11mg“ dung C. 1011.1:- — :11 £55 finflflfimfifiifi. Tin sfi'géc 6-1: [1 3}. LC . B. 21”.:(2: Ea fifrl-Eq. I]... E. r’l- {gm . . , _..__~ . __ _ . 3. ..I. Had Cit: 31.- 111: dim nguyfin m hidrfi danger 11131111111 ban. Km chtéu hm; 1:1. 1:5 muse fij'fl it "a! ngufén :1 n1? mi 'chfins phat 1-- ml 63 3 but 11- 11:111.; '11 =1 15-111 51 '52 “a“ dim 1:11: [111 111i 111113 phfit m 111' '1,- 11111 :1. 31:11:11 Iu1ug1ng'v1i-111 m 111; 11:13 111 1311311 In - E- . . " : . . mm” I-linh IHL‘D 'bféu [h '33-; E“ —- -733" [E9 ta h£11355 dam I'I '— 1. 2‘ 3..,.}. T1 51") F: '9‘ . 3 E. c, ..25', 35— 5‘ 11‘ B' 3 ‘ '25, - - 2? Cfiu 32: hi ii 111 '0 1113' 111131 nlfl m1)»; Infit cfii béu 1113 [1mm la nguén dial?) Phi! Mvmrffiifld 1111;111:113 11. T1 11:: 111111 m1"- 111:; hi mammal Infir- Elfl’mg 11-11 11111111 1134111313 ”'13 hlféhg 111-1 than. 1.1 giai 111: 11 ~11 11c ban- r-tfiu 111 11113 11-21: :1: 11,11 I*1?n '14-'11 r€11“ --,"* 11:11:13 11.11 m {1113-1111 1111}. 111: ND. = m :1 11-11.: 1:11.311 11:: {11 111 3111 r3) 11' 11 ""1 hon mm- 11113.11 11: mi M 11 21 13. mm rang mfij 111mg man 111 danghmg-vayhnng 111' “1' 1m. 1111: gian [11111: 11 111311 11mg :1 M 111 N 11 31.11 31.1311 1.1 ”11 111: 51111153? 1!; 25-1. B. 4-? s. (3.32 s. :r I}. 2? s. '61:: 33: M11 11 111 11a 11 .1111 :1 11:11 dirrlg. Trim 11;, 1111131111 111 1113-11111ng 111:: 11 11-11 «1 11 1:11: 1113 iifin 113 afich 11m nhau m1: 111.1 ,1. v1 31111-1111 .111 1113 11: 1.113. 1.11111 $5131 vi, :1 .111: b11311: 11p 11:1 1111 nhau mé—t dnan 13. 11111 A] 1 A; :- 1. 13111 thfic .111 11111111 .9. ' -..- _ ' _1.=1,-2513. 3.1, = 1,512. c. 1. = 211. 11.11 = 411. "E‘fiu 1.1: T1111 11 g = 1,1 1111, m1: nun-111111111 11111; 111.113 Imu' I 11.21113 11111113 .111 1-11 mhién 11 3111,: rad. r1 w; 11-! 11111311 1,15 :11 311131 1111-3111111 11 11-1-11 11 .. 11511111: 11.111115. 1: 27,111.12- 1.2,? 1113. {Ch .15: "1-31 3133 3313, :11 “guest :1: 111111 1111 111.1 1. 113-111-111: 11 mm, 111 difing 11: him flag-13.11 can-g puns-1111 phmmg 11:11:13 3,11 111 111: 11111111 11311 AB, hai 3111.: :1 m1: clan - - “5'35“ '35. "WE-41E '13 1vi min 11:11 0-511 1111- 111.: 1111 ngé'n 1111:1111 mm, 11111”: 1131 11-1 , 511111111111 111' 15' Wham-5.10 clic- Af.‘ J, HCJI’hfin tit mac Eur-E duo (£1115 wfri 11111 :11 cut; fi 11-11111 mar-bans h ' " _ 1.3111 111.111.. 3.135 mm. @1115 mm. n.11-,1mm-'. HFJ #111411 55111155111 fir 11' min]: flan 1:15 dab 1113111111; (1116: 111:: .cm -¢ d3“ ,3. P?“ 11:011.: H d” 11131113131 mach- aha-1111' 11 T;- cfia mac-h m1 121 f1 T1 32%.. m3 113611 ms ha! 11191 91-th 1111: 11. uhfii'hun 11 {hi 1111:; .1111 tich 11:: m1: ban 1,. g “3111191113111 nhfit 11 q: #1 11mm! flan-61:13 :11 hi 1112.1:11 5* 1'1 I "'1:- .. 1:1: I, I-ji‘u :, - . in. 1 ' E. 1’5. ID‘ 2'15. = Maia! 1.; 131111: 13115.11 gian-ttwn'finh'fing. ngufin'séug-phfii 66113 1111? W 31111 59111 _ 1.31.3 ,. 1131333 3113-131 31113111511; 11:3 11-1111-111g 1.. v11 451 um < a, 1. 110 mm, .1..- . , -.. _. . ._ . 1E. “mafia daimnhifinlitgem. "3’ ”‘9 figchfl‘m mm“ ““2“ mam: $.21:- mfilufififilvfi vfil Ifltfikhfii 1mg. can 33: ME“. 45-: vi T. 33!: iii nil-n5 nun nit. 1a». {a - m) (cl-1i.) vii-IE f 1“} lam)- E51 lm'aiu mi 1:: x0 mi!“ m 1111 W E“ W“ ”Eta-“h“ *1 I‘m-Hm fifilg mm Ems It 1‘51 m H [e which vfi-Ehfi“ 5'35 whim Eflifi. Gi's u-i cfla T li- _ _ “a... Li] 5. .133 s; - - auras. _ 11:59; (-jfiu 39,- .Tmng-mfit [hf ngh'ifim hing Végi'ah than duh-sing: M if“ 5‘“ h“ '5‘“ i? ""5 “E“ 'n sing phat-m sang u-nug khfling ci'ch n1 mat pitting chfifi 1135 khi-défi WHEN 5:11 I; 2 mfigufl . ' I aiém' min min, cich van 5511:; lmng g'lmmg khfling tit 33flm:flfi mm. M m min . .. ; _ . . . . 'Sfinfiimflfiéfi'hflc'fl Qhfi kin sing. mi M. bum sung I15! lil'iii-l Ii Di. 1'51} um. «i in, Him; H.241? mm .c. 5311 mm _ Ciu 41]: Hi m; n di'tlmo maxi gian ma :fiaa' iiérn I {am 1m: chfirdlfim 2 a ”it. .- ‘2'“ n (dufins 2} nhu birth-vi rfic dfi cue-Hi min chit pan 2 1a 431; (ms). Khong ké a E thri’Ii diémt=fl. mfiidiémhfiichitdtiém flficflngii'dfi Fin mafia 1k ., B. 4,!) s.- c. 3.25 s. 1). 3:51 (35-1.; 41: Bin hat prfiifii‘i fifidfllfighflngfiifi Mall" via hat nhfin :Li dang tiling yin. gfiy [h phfin Hm? hat min 9+: Li —} 2-2;. Gifi Slit-phat; [mg khfing kjfim mm him-Ra 1:. hi hit :1 cf: fling tiling Ping vn bay 111m 1133 lining Iaflzvdi'i nfiiu git: 160°. Gui khctai luqng can nii hat {in}: than-dun a}: u gin ding him if: knéima n‘fi.NiJIg.1ter=m$.flhilt i113 1651 m 1a . (5113 Ma“ B. “,5 Mail”. c. nu MW. 11.29,: MW. Eiu 42: Trish mfil'scri diy 12113 ting ngmg, hai ,dfiyzcé din]: dang Fri: sitlg gang “55. Lin-56 rm dinhxfigii M, NW; P 1;; hidifi'm 5-5:: day air v; :11 firm] Bilisné'nh Blinluflt Is": 4:111. am vi 3:; uml-linhvimfi 1i hinhdang sqn diff {Bi-“1'5. diél'fl' 1| {flitting 11 vi 1:: I'l + filf [fining 2}. Tfii {hid die-“1;“!- I'- (Si {311: 9135-. “1 day a-N hing biin dipfia' phi]: m dag,- a hf! ya tic-ii Ella fifiin nijday am 1115!] mi T‘gi 111:ng diim I24. van tic c'aa phan 'th day or? If: A, mam: _. n. mfim; c. — iflfi cm. I}. F an arms; m Fur phin ti (1.. bié'n dfii think ding vi bin :3‘ Ph Ufl'i chu 1d bin r3. Ii Ciu 43: Bing vi phing :3 ._. 133 may. Bin din ed mm min guru, mm khiél.-Eén lhfii diém l. in: sf- hat u-vfi'sé hit-"1‘5“ 33" 1”“ {mu-tau m) 3%]: 14 li’n sil hai shin :“Pp (fin Iii. ma m} an : hing A. Silagiy. ‘4” 11353:; C. 323 ngiy. (gin-u: Eli: dismay-Ii = magma {Ug-khfing iii. fthay m3; dugé} vitr- h'ai din .duin mith mic mini liép mmmmfinmdawwn Ld‘iin‘tflflminflvitudiencédiéndung 12:. Khi r: rL =25J§ i-Iz hm iii in f, =I_'fl'£_l Hz :51 min gpmgu dung fir hni 55m m men :15 fling'gii :11 fig. sit-i r- = fl. thiuien 5p HELL-mung Er'hai {magma dfltflfimdai. ma trj can 1?; gin gii tri nip limit am: am lit-LE? Hz. if. em Hz.- c. H1 Hz. 12-. 35 Hr. Iain 45: Hi; aim min 3;: 'Kbfl-lih'iéfl uni-lib sir 5|} H: vigié tri hiiu dung 111} V vim hui din win an flipflfla mat Whifi ' H W'fli_.g$ng._sfi-iéiflg dig min men-sh (rip vi {Elli-l1 {hit flip I Ii Enliybig. H61 bin-Linu- min thfi; fl wiriduin mick AB (Him: {E}: mung Iii. dién {115: A L R “5 53 m Was 1131. min-aim m1 flfi iitu cam. nan-Egagjegm am dung c u n c thawiduw Bah-chm}: min-dung: din-gii m' c =15??? (Palm van ké {h‘ lining] chi firrfldfltfim 1633? (ii: Jim-5 Y}. 5i ifingdix-flfiafluin'su cap ii . . - -. m 'B- Mia-vim @sau man-g. '9‘- 41m mg Tmng iii-Mi :14 mi 114 [#935 3.. D. 27-5 ngay- F '3‘" 45= Maw-la atom-ca diam; 2'3 Wm, d5“ min-m“ WNW”? fl” “5 111$; EH39“ a” vfilnh-fa A as His: 1m“: 1m - ' in. - nfii-"vdii véi nhfl B ufi-khfii mung-1'00 a; timid Wm um, Ink-Sims did-'33 fidfififi m Gin hing cfla‘hfi 15in mat B thing mg ’12:? d H .15; “M" mflhéfifis Ihi Bait ngfié-Ehufit khfii'dfiy néi.‘ Bfi'quai nae-me; can; liar-g = m” * ' 3““ mkfifit B hi'mfit khfii daynéiaéfikhs mi démrj u-i am mum dau 1a A- ”933.5: E. 0.23 s; c, (1.5; s.- 11'. 0,26 5. 'qu 1"“ MG: hip: .sifl: 5:54- dinh diam dung can a; dial: hing ezjmh 11;; - '1'?" EM = [im- tun kfifing aim. in =3-_14 mdfsl WI:- haifiiu 111531; “@th mdifiicfidiéji dungC maa'nfii tiépvfiihiéilufi a Bié: '_’T="'2_ 2 .__!_1- ‘I " - ‘ 1131 d; U' U: +U§m§f RF" mug do 131:1: 5p U gum: u R film—do Bing gang ha gm dignda hing men '96. Dual win ké: qua than; Wfimfimfltmmammnhvamc_simRAy1Imduchfiujcuac lfi - A. 1.95. “1‘3 F. 3.5.2040" F. (2. 1mm“ F. ‘3" 48: mt diet: sip u = mac-33mm: m” m 1135 dfiu am mach ma; n-f'ii mi; .. than mi d641,: mn- L. dién mi 3- w: 19 dien ma die“ dung c may déi awe. Khi C it}; = 31 ‘3' - hair C. = g4;- mi cfihg M: m dpnn mm :15 cflng gm “1.- Khi : = c:- = 11%? heat: C =' 935: Ihi diéfi hip hiéufiunggifl’fl hill-flan 1!] dién ca gang gjai lri. Khi n51 mfpt ampn: $23 a: 1mg] *5 I“? 1151-1 1'11 dién llflfifi fihi um; amp: 1:3 11 $2.3 A. B. 1D A. C. [AIL . D. LU fit. . . Ciu 45: Lin Juan dag fiddfin fig: may chiéu 9;. u; vim, cfi aims gifi tri hién dung nhuua 151* 5.5 km? “1‘“? vhhfitfiumfl-mmmn.Lanaifipuimmngfidbngaien magmachmunglm i. =-Ifimfimfim_+%}. iE =1J§ma2m 4%; vs: i, = [Minna—g}. phat hiéu nag:- Saudi? wins? _A.i;t:%pba-snvfiiul. Bissfimphaiwvfii 1.13. ‘Ca hsfinptusu Ei'fi‘hh. D. I" cflng flhfl‘flfi i1. can. 5:: Lin wmldihw usuffcosml (u khéng dai. {a may déni duch : m 1331' mmmm x ua min hai dfiucfia am much Y; pail-x m 1a cit: m ______ am m-flfi'fl. L, a mic n6: fiép; Trfih hint; :2. Pg. ya P»; [in mm biéu diEn w __ W IEQME-flfil fiiu Ihgcfla E “ii m w? rain '1' “if fig. 531: dfi, flat. difin‘ép :1 Ian hgi wmm fiflgfim'x an? micnéi liép. Hie: mmmEm mi cufin 3" . . mmmrfimépzmm khing' 2” vi I”; la 24.: z,“ + Zuvfi dung a 'um m - n, m-WHW-dififi'mknfiififlifldflflamgzc:flzallazc=fin+Z'c2- A x 1 a may chiéu {1F ma-wm;mmfieu¢um.m mach JAB-24635611135 gii n1 m uni: “ mu up. 3.22 w. c. 13 w. u. [-4 w. -—---—- HGT .- MA BE: 2?! ,m LCACAADACBACBDBBB M 12323 E 32233 .._3 a.“ C C C C C A An B Cfiu SI {hi in (Sin so 33 47 com thu'c hlén 111112 .. flu I 15 16 C Nhém glam: wén Tuyens ...
View Full Document

 • Summer '15
 • Chinese, De Thi 6, De Thi Thu

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern