ECONOMICS
2015_01_19_Trien+vong+nganh+BDS+2015 (1)

2015_01_19_Trien+vong+nganh+BDS+2015 (1) - H Ni Ngy H Ni...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

[ 1 ] BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH | B ẤT ĐỘ NG S N Hà N i, Ngày 19/01/2015 ảả Hà N i, Ngày 19/01/2015 Phân tích ngành Báo cáo ngành B ẤT ĐỘ NG S N TRI N V NG KH QUAN NĂM 2015 Bi ến cơ hộ i thành giá tr
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

[ 2 ] BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH | B ẤT ĐỘ NG S N Hà N i, Ngày 19/01/2015 Tóm t t Th trườ ng b ất độ ng s n ( BĐS ) năm 2014 đã có tín hiệ u h i ph c tích c c v thanh kho ản và giá đã có xu hướng tăng nhẹ m t s phân khúc. Điề u này cho chúng tôi k v ng th trường BĐS s còn tích c ực hơn trong năm 2015 dự a trên m t s y ế u t chính: 1/ Chính sách h tr t phía Chính ph như Thông tư 32 của NHNN đã n i l ỏng điề u ki n lãi su t và th i h n cho vay gói h tr 30.000 t ỷ, Thông tư 36 củ a NHNN gi m h s r ủi ro cho vay kinh doanh BĐS từ m c 250% xu ng còn 150%; 2/ Lu t kinh doanh BĐS và Lu t nhà s ửa đổ i b ắt đầ u có hi u l c t 1/07/2015 s t ạo điề u ki ện cho người nướ c ngoài s h ữu BĐS d dàng hơn so vớ i hi n t i; 3/ M t b ng lãi su t m c th p nh ất trong 5 năm trở l ại đây cùng v i tín hi u ổn đị nh và h i ph c c a n n kinh t ế trong trung h n đ ang khi ến nhà đầu tư sẽ có xu hướ ng tìm ki ếm các kênh đầu tư rủi ro hơn trong đó có B ất độ ng s n ; 4/ Nh ững thay đổ i trong cơ sở h t ng s t o s c hút cho nhi u d án b ất độ ng s n. Do v y chúng tôi cho r ng nhà đầu tư nên xem xét vi c quay tr l ại đầ u t ư MUA TÍCH LŨY cổ phi ế u ngành BĐS trong th i gian t i. Nh ng doanh nghi p mà chúng tôi v ẫn ưa thích nh ng doanh nghi ệp đáp ứng đượ c nh ng tiêu chí sau: 1/ Doanh nghi p có qu đấ t l n v i giá v n r ; 2/ S n ph m doanh nghi p có s ẵn để bán thu c phân khúc bình dân và trung c p ho c s n ph ẩm đấ t t i các khu công nghi p; 3/Tình hình tài chính c a doanh nghi p lành m nh; 4/ M c chi ế t kh u c a doanh nghi p so v i NAV cao. D a trên nh ững tiêu chí đó, chúng tôi cho rằ ng m t s doanh nghi ệp đáng chú ý trong năm 2 015 là: KBC; HDG; DXG; BCI; DIG; SJS; IJC, NBB.
Image of page 2
[ 3 ] BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH | B ẤT ĐỘ NG S N Hà N i, Ngày 19/01/2015 I. T NG QUAN NGÀNH B ẤT ĐỘ NG S N 2014 TÍN HI U KH I S C TR L I .
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '14

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern