ECONOMICS
[GTKD] CH01 - SV

[GTKD] CH01 - SV - CHNG 1 TNG QUAN V GIAO TIP ThS NGUYN TH...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP ThS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THỦY TỔNG QUAN I. II. III. IV. V. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GIAO TIẾP CHỨC NĂNG CỦA GIAO TIẾP Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIAO TIẾP HIỆU QUẢ NHỮNG THAY ĐỔI CỦA GIAO TIẾP TẠI NƠI LÀM VIỆC I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GIAO TIẾP KHÁI NIỆM: Là một quá trình, trong đó con người chia sẻ với nhau các ý tưởng, thông tin và cảm xúc, nh ằm xác lập và vận hành các mối quan hệ giữa người với người trong đời sống xã hội vì những mục đích khác nhau. I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GIAO TIẾP 3 khía cạnh diễn ra trong giao tiếp: I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GIAO TIẾP ĐẶC ĐIỂM GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH: Rất phức tạp Có thể gặp rủi ro Ảnh hưởng bởi thời gian Đảm bảo 2 bên cùng có lợi Vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GIAO TIẾP NGUYÊN TẮC CƠ BẢN: Hợp tác đảm bảo 2 bên cùng có lợi Tôn trọng Lắng nghe và nói rõ mong muốn Thảo luận, bàn bạc dân chủ Cảm thông Kiên nhẫn Chấp nhận trở ngại II. CHỨC NĂNG GIAO TIẾP III. Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP Con người dành 70% số thời gian thức để giao tiếp. Giúp con người hiểu nhau hơn. A B Trước khi giao tiếp Sau khi giao tiếp III. Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP 1. Là quá trình nhận thức lẫn nhau Người Gửi Người Nhận III. Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP Giúp con người không chỉ hiểu người khác mà còn hiểu chính bản thân mình. III. Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP Nhận thức người khác có nghĩa là nhận thức những dấu hiệu bên ngoài những mối tương quan giữa chúng với các đặc điểm tâm lý bên trong của người đó, và trên cơ sở này giải thích hành vi của họ. III. Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP Các yếu tố ảnh hưởng: III. Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP Nhận thức bản thân (tự nhận thức) là quá trình trong đó mỗi chúng ta xây dựng cho mình một khái niệm hay hình ảnh về bản thân. Việc tạo ra hình ảnh bản thân rất quan trọng vì nó có ảnh hưởng đến hành vi của mỗi chúng ta trong giao tiếp. III. Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP Mối quan hệ giữa nhận thức và tự nhận thức Tự nhận biết được mình Không tự nhận biết được mình Người khác nhận biết được Người khác không nhận biết được Cửa sổ Johari (Joshep Luff và Harry Ingham) III. Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP 2. Là quá trình tác động qua lại, ảnh hưởng lẫn nhau. IV. TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIAO TIẾP HIỆU QUẢ Giải quyết vấn đề nhanh hơn Ra quyết định nhanh hơn Năng suất cao hơn Đội ngũ lao động ổn định hơn Tài liệu xúc tiến rõ ràng hơn Nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp Cải thiện sự hưởng ứng của các bên có liên quan V. NHỮNG THAY ĐỔI CỦA GIAO TIẾP TẠI NƠI LÀM VIỆC TỔNG QUAN I. II. III. IV. V. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GIAO TIẾP CHỨC NĂNG CỦA GIAO TIẾP Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIAO TIẾP HIỆU QUẢ NHỮNG THAY ĐỔI CỦA GIAO TIẾP TẠI NƠI LÀM VIỆC THẢO LUẬN Tình huống… ...
View Full Document

 • Spring '14

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern