PVS_02062016_VCBS - TNG CTCP DCH V K THUT DU KH VN PVS(HNX...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

T NG CTCP D CH V K THU T D U KHÍ VN PVS (HNX) Trang | 0 KQKD Q1.2016 Ph n l n DT và l i nhu n PVS ph thu c vào k ế h ach SXKD c a các ho ạt động thăm dò phát tri n m trong nướ c. Giá d u duy trì m c bình quân kho ng 30 USD/thùng trong Q1.2016 đã ảnh hưởng đế n nhu c u c a khách hàng, giá cung c p các d ch v d u khí và kh ối lượ ng công vi c c a PVS. PVS đã công bố BCTC Q1.2016 v i các ch tiêu DT và LNST gi m so v i cùng k năm 2015. C th , DT và LNST Q1 đạ t 4.442,6 t đồ ng (- 10,3% yoy, đạt 20,2% KH năm), LNST củ a công ty m đạ t 328,3 t đồ ng (-13,8% yoy). Q1 thườ ng là quý giao mùa nên công vi c ngoài bi n gi m, s n xu ất chính thườ ng t p trung Q2 và Q3. K ế t thúc Q1.2016, độ ng l c giúp DT c a PVS đế n t các m ảng cơ khí, đóng mớ i và xây l p (+42,9% yoy), d ch v FSO/FPSO (+2,0%) và d ch v O& M (+83,6%). Trong khi các m ng d ch v tàu k thu t d u khí (-68,1% yoy), d ch v căn c c ng (-32,8% yoy), d ch v kh ảo sát đị a ch ấn, đị a ch t, công trình ng m ROV (-53,8% yoy) Tình hình ho ạt độ ng t ng m ng d ch v trong Q1.2016 như sau: (1) D ch v tàu k thu t d u khí: PVS hi ện đang sở h ữu độ i tàu d ch v d u khí v i t ng s 16 tàu bao g m các tàu d ch v hi ện đại như tàu kéo, thả neo và v n chuy ển (AHTS), tàu đị nh v độ ng h c (DP), tàu h tr l n kh o sát, tàu ch ng cháy, tàu tr c m , tàu b o v . Trong Q1.2016, DT t d ch v tàu k thu t đạ t 429,1 t đồ ng (-68,1% yoy, chi ế m 9,6% DT), nguyên nhân do (1) Giá thuê gi m do ảnh hưở ng giá d u gi m; (2) S lượ ng tàu PTSC cung c p gi m, c th 3 tàu thu c s h u PVS n m b do chưa có việ c. Qua trao đổ i v i doanh nghi ệp, đố i v ới độ i tàu so PVS s h u trong Q1.2016 là 1.220 ngày, gi m 22% so v i cùng k năm 2015, đố i v ới độ i tàu thuê ngoài thì t ng s ngày làm vi c trong Q1.2016 là 1.102 ngày, gi m 62% so v i B N TIN C P NH T NHANH Ngày 02 tháng 06 năm 2016 Lý Hoàng Anh Thi [email protected] +84-8 38 205 510 (Ext: 649) .0 500.0 1000.0 1500.0 2000.0 2500.0 Q1.2015 Q1.2016 DV tàu kỹ thuật DK DV căn cứ cảng DV cơ khí, xây lắp DV FSO/FPSO DV O&M DV khảo sát địa chấn, địa chất, công trình ROV Dịch vụ khác Cơ cấ u doanh thu Q1.2016 Tăng trưở ng DT Q1.2015 vs Q1.2016 10% 07% 53% 18% 05% 04% 03% DV tàu kỹ thuật DK DV căn cứ cảng DV cơ khí, xây lắp DV FSO/FPSO DV O&M DV khảo sát địa chấn, địa chất, công trình ROV Dịch vụ khác Ngu n: PVS
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Trang | 1 PVS B N TIN C P NH T NHANH 02.06.2016 cùng k 2015. . T su t LN g p d ch v
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '14

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern