{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Damablao_1 - 1 Háskóli Íslands Raunvísindadeild 8...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 Háskóli Íslands Raunvísindadeild 8. janúar 2008 Dæmablað 1 Ýmsar upplýsingar. Kennslubókin sem notuð er heitir Real Analysis eftir Frank Morgan. Viðbótarefni verður að nna á dæmablöðum. Mikilvægur þáttur námskeiðsins eru svo kölluð þemaverkefni, sjá nánar tilkynningu með þessu heiti. Einkunn úr 4 bestu verkefnunum hefur 25% vægi í lokaeinkunn. Dæmatímar verða eins konar reiknisetur, þar mætið þið, reiknið dæmi sem sett eru fyrir á dæmablöðum og og berið saman lausnir. Einnig verða tekin fyrir efni fyrirlestra eftir því sem þurfa þykir. Kennari þar er Baldur Sigurðsson. Á u.þ.b. 5 vikna fresti verður próf úr dæmunum af dæmablöðunum. Einkunn úr 2 bestu hefur 25% vægi í lokaeinkunn. Á dagatali námskeiðsins mun koma fram hvenær skila á uppkasti af þema- verkefni og hvenær próf verða haldin. Fyrstu 3 verkefnin verða tilbúin í þessari viku....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Damablao_1 - 1 Háskóli Íslands Raunvísindadeild 8...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online