Winter 2007 - Hall's Class - Practice Exam 2

Winter 2007 - Hall's Class - Practice Exam 2 - a ØhF ÖaØ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: a ØhF ÖaØ ieE ÜaÑ ×Ó ÐÙ Ø iÓÒ × a 6ÔÓ iÒ Ø× G iÚ eØh ed e¬Ò iØ iÓÒÓ faba × i×fÓ ÖaÚ eØÓ Ö×Ôae Ó ÐÙ Ø iÓÒ : A ba × i× fÓ ÖaÚ eØÓ Ö×Ôaei×a ÐiÒ ea Ö ÐÝ iÒd eÔ eÒd eÒ Ø×Ùb ×eØ Ó fØha Ø×ÔaÒ × b 7ÔÓ iÒ Ø× ÙÔÔÓ ×e B = f ~ b ; ~ b ;:::; ~ b Ò g i×aba × i×fÓ ÖØh eÚ eØÓ Ö ×ÔaeÖÓÚ eØha ØØh e×eØ f ~ b ; ~ b ;:::; ~ b Ò g i× ÒÓ Ø aba × i×fÓ Ö Ó ÐÙ Ø iÓÒ : B ÝÓÒ ØÖad iØ iÓÒ A ××ÙÑ eØha ØØh e×eØ f ~ b ; ~ b ;:::; ~ b Ò g i× aba × i×fÓ ÖØh eÒ= ×ÔaÒ f ~ b ; ~ b ;:::; ~ b Ò g Øha Ø i×aÒÝÚ eØÓ Ö iÒ aÒb eÛ Ö iØØeÒa ×a ÐiÒ ea ÖÓÑ b iÒa Ø iÓÒÓ f ~ b ; ~ b ;:::; ~ b Ò ÒÔa ÖØ iÙ Ða Ö Øh eÖeeÜ i×Ø ;:::; Ò ×Ùh Øha Ø ~ b Ò = ~ ba ~ b Ò ~ b Ò h i× iÑ Ô Ðie×Øha ØØh e×eØ B = f ~ b ; ~ b ;:::; ~ b Ò g i× ÐiÒ ea Ö ÐÝd eÔ eÒd eÒ ØbÙ Ø B i×aba × i×fÓ ÖaÒdh eÒe×hÓÙ Ðdb e ÐiÒ ea Ö ÐÝ iÒd eÔ eÒd eÒ Øh i×i×a ÓÒ ØÖad iØ iÓÒaÒd ×ÓÓÙ Öa ××ÙÑ Ô Ø iÓÒ Øha Ø f ~ b ; ~ b ;:::; ~ b Ò g i×a Ð×Óa ba × i×fÓ Öi×fa Ð×e 7ÔÓ iÒ Ø× ÙÔÔÓ ×e B = f ~ b ; ~ b ;:::; ~ b Ò g i×aba × i×fÓ ÖØh eÚ eØÓ Ö ×ÔaeaÒd ÐeØ ~ Ú ÖÓÚ eØha ØØh e×eØ f ~ b ; ~ b ;:::; ~ b Ò ;~ Ú g i× ÒÓ Ø a ba × i×fÓ Ö Ó ÐÙ Ø iÓÒ : iÒe B = f ~ b ; ~ b ;:::; ~ b Ò g i×aba × i×iØ×ÔaÒ ×ha Øi× aÒÝÚ eØÓ Ö iÒaÒb eÛ Ö iØØeÒa ×a ÐiÒ ea ÖÓÑ b iÒa Ø iÓÒÓ f ~ b ; ~ b ;:::; ~ b Ò ÒÔa ÖØ iÙ Ða ÖØh eÖeeÜ i×Ø a ;a ;:::;a Ò ×Ùh Øha Ø Ú =...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Winter 2007 - Hall's Class - Practice Exam 2 - a ØhF ÖaØ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online