Course Hero Logo

ph-indikator - Labbrapport Inledning: Laboration p...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

LabbrapportInledning:Laboration på pH-mätning – med hjälp utav rödkål som indikator.Syfte:Syftet med denna laboration är att man ska kunna få fram ett pH värde på hushålls vätskormed hjälp utav en naturlig indikator som man bl. a använder vid matlagning.Teori och hypotes:En pH-indikator visar om en lösning är sur, basisk eller neutral. Det är ofta en svag syra ellerbas som ändrar sin färg när de binder upp vätejoner (H+) eller hydroxidjoner (OH-).Indikatorer används i titrering när man till exempel ska bestämma en lösnings buffertförmåga.Exempel på en naturlig indikator är bl. a rödkål, blåbär, hallon och nypon.Hypotes: Min egen uppfattning om vad som kommer hända är att man inte kommer få framdet exakta slutgiltiga svaret på pH värdet på exempelvis mjölk. Eftersom man använder sigutav en naturlig indikator som inte visar det rätta svaret på pricken. Om man använder sig

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags
naturlig indikator, hush lls v tskor

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture