Course Hero Logo

PORTER.docx - Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

Wydział Inżynierii Produkcji i EnergetykiKIERUNEK:Transport i Logistyka, Stopień IINR GRUPY:GR 1PRZEDMIOT:Techniki i strategia zarządzania siecią logistycznąAnaliza Sektora – 5 sił PorteraProjekt wykonał:Adrian GrzędziakKraków, 2022 rokCharakterystyka sektora motoryzacyjnego w województwie śląskim.
Mianem „sektor motoryzacyjny” określa się przedsiębiorstwa prowadzące działalności ujętąw dziale 29 Polskiej Klasyfikacji Działalności: „Produkcja pojazdów samochodowych, przyczepi naczep”. Dział obejmuje trzy grupy:produkcja pojazdów samochodowych, obejmująca produkcję samochodów osobowych,autobusów, pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów orazpozostałych pojazdów; do tej grupy należą także producenci silników do pojazdówsamochodowych oraz do ciągników rolniczych;produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep,produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych.Klasyfikacja powyższa nie obejmuje produkcji motocykli i przeznaczonych do nich silników,części i akcesoriów, nie obejmuje również produkcji wojskowych pojazdów bojowych2 . Zewzględu na marginalny udział producentów motocykli w polskim rynku motoryzacyjnym,prezentowane w opracowaniu statystyki dotyczące działalności produkcyjnej nie obejmują tejgrupy. Poza działem 29 PKD mieszczą się także producenci opon, akumulatorów i szybsamochodowych.Wachlarz produktów oferowanych przez polskich poddostawców jest bardzo szeroki.Obejmuje m.in.: jednostki napędowe (dwa zakłady Toyota, Volkswagen Motor Polska, FiatPowertrain i Isuzu Motors), układy kierownicze (Nexteer Automotive, TRW, Delphi, MandoCorporation, NSK), systemy oświetlenia (Valeo, Automotive Lighting), systemy chłodzenia(Delphi, Valeo, Hutchinson), nadwozia i konstrukcje podwozia (Gedia, Kirchhoff), opony(Michelin, Bridgestone, Goodyear), szyby samochodowe (Pilkington, Saint-Gobain Sekurit,PGW), systemy wewnętrzne (Boshoku, Faurecia), systemy siedzeń (Faurecia, Sitech, JohnsonControls, Lear Corporation), czy też systemy bezpieczeństwa (TRW, Autoliv).

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Winter
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture