Course Hero Logo

INNOWACJE w transporcie wodnym.pptx - METODOLOGIA BADAŃ...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 9 out of 9 pages.

INNOWACJE W TRANSPORCIE WODNYMMETODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH
PLAN WYSTĄPIENIA1. Wstęp2. Innowacyjność w transporcie morskim2.1 Innowacyjne środki transportu morskiego3.4.5.6.
1. WSTĘP
TRANSPORT WODNYjest gałęzią transportu w państwach, w którychistnieją odpowiednie warunki hydrologiczneoraz wystarczająca ilość dróg wodnych. Wszczególności jest to przewóz osób orazładunków drogami wodnymi śródlądowymi.
TRANSPORT WODNYTransport morski

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 9 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Winter
Professor
N/A
Tags
Innowacyjne rodki

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture