Course Hero Logo

Macierz BCG .docx - KIERUNEK: Transport i Logistyka ...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

KIERUNEK:Transport i Logistyka, Stopień IINR GRUPY:GR 1PRZEDMIOT:Techniki i strategia zarządzania siecią logistycznąMacierz BCGBadanie pozycji rynkowej usług przedsiębiorstwa WANDA Trans w analizie technik i strategiizarządzania siecią logistycznąKraków, 2022r.1.Charakterystyka przedsiębiorstwaFirma Wanda jest przedsiębiorstwem transportowym, które istnieje narynku od 1998 roku. Siedziba znajduje się w Krakowie. Świadczymyusługi na rynku krajowym jak i międzynarodowym włączając w to krajetakie jak Włochy, Austria, Szwecja. Głównie zajmujemy się transportemproduktów spożywczych, napojów, środków czystości oraz mrożonek.Przedsiębiorstwo dzięki długiej działalności wyrobiło sobie na przestrzenilat renomę firmy solidnej, rzetelnej i nastawionej przede wszystkim nawspółpracę z klientami. W ślad za dynamiką rozwoju podążamy równieżza poszukiwaniem obszarów oszczędności kosztowych, co jestspecyfiką rynku transportowego. Rozwijając się nadal szukamy nowychkontaktów, a znajomość procesów logistycznych pozwala nam na
zwiększenie swej produktywności. Z tego też względu dla podniesieniaprestiżu i pozyskania dodatkowych źródeł dochodu koncentrujemy się naposzukiwaniu nowych rozwiązań oraz dodatkowych możliwościpomnażania kapitału. Będąc przygotowanym organizacyjnie i sprzętowo,jesteśmy w stanie szybko i sprawnie wykonać usługę. Kierujemy sięindywidualnym podejściem do klienta i dostosowujemy się do jegooczekiwań i potrzeb.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Winter
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture