Course Hero Logo

bezpiecznstwo.docx - 1. Tworzenie warunków do prowadzania...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 out of 1 page.

1. Tworzenie warunków do prowadzania działalności gospodarczej wchodzi w skład:Funkcji i gospodarczo-organizatorskiej państwa2. Podmiotami bezpieczeństwa narodowego w odniesieniu do państwa są:Niezależność polityczna, ład wewnętrzny, integralność terytorialna, wysoka pozycjamiędzynarodowa3. Cele bezpieczeństwa państwowego ze względu na ich istotność, dzieli się na:Kluczowe, ważny oraz drugorzędna4. Wśród narzędzi bezpieczeństwa narodowego wyróżnia się:Materialno-energetyczne i kulturowe5. Fazy reagowania na zagrożenia, we właściwej kolejności przedstawia podpunkt:stan normalny- prewencja- wystąpienie czynnika- przygotowanie- reagowanie-przywrócenie stanu normalnego6. Podaj właściwą kolejność działań podczas reagowania kryzysowego:Ewakuacja ludzi i zwierząt, zabezpieczenie lub ewakuacja mienia, zapewnienieopieki socjalnej, ocena szkód i odbudowa7.Zadaniami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są:kontrwywiad, zwalczanie terroryzmu, zwalczanie korupcji, ochrona informacjiniejawnych8. Ujawnienie informacji zawartych w dokumencie opatrzonym klauzulą „TAJNE”spowoduje …. dla bezpieczeństwa państwa:Poważną szkodę
End of preview. Want to read the entire page?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Winter
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture