Course Hero Logo

Tijdvak 3.docx - Tijdvak 3 3.1 Het ontstaan van feodale...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 4 pages.

Tijdvak 33.1 Het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuurd- Macht kwam in handen van Germaanse koningen na de volksverhuizingen,zoalsClovisProblemen voor Frankische koningen-Alleen geestelijken konden nog lezen en schrijven-Wegen werden slecht onderhouden-De handel die verdween en zo ook het geldGevolgen van deze problemen-Geschreven wetgeving heeft geen zin meer door analfabetisme-Reizen is erg lastig geworden door slechte wegen-Belasting heffen gaat lastig zonder geldAls oplossing hiervoor stelde ClovisVazallen aan-Vazallen zwoeren clovis trouw, in ruil voor inkomen en levensonderhoud-Die vazallen leefden op Clovis zijn land-Deze vazallen moesten strijden, wetten bijhouden en de rechtspraak regelenHieruit volgt hetfeodalisme-Vorst heeft een te groot land om te besturen > Vorst verdeeld zijn land onderleenmannen, in ruil voor trouw zweren> leenmannen vonden hun land ook tegroot om te besturen > leenmannen kregen achterleenmannen > zo werdenleenmannen leenheren.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 4 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Winter
Professor
Arnold Smith
Tags
sprake van Autarkie

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture