Course Hero Logo

Tijdvak 8.docx - Tijdvak 8 8.1 De industriële revolutie die...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

Tijdvak 88.1 De industriële revolutie die de basis legde voor een industriëlesamenleving.Grote onomkeerbare gevolgen door deze revolutie.- Veel verschillende economieën- Veel nieuwe steden en bevolkingsgroeiHoe is dit tot stand gekomen?- Textielnijverheid ontwikkelde door machines- Landbouw ondergaat agrarische revolutie > meer voedsel wat zorgt voor eengrotere bevolking> Meer kleding nodig > Textielnijverheid meer nodig- Stoommachine zorgt voor automatische machines2 Industriële revolutiesEerste (1775-1850)Energie : SteenkoolMateriaal: ijzerTweede (1850-1900)Energie: elektriciteit en olieMateriaal: staalEconomische gevolgen:Huis nijverheid wordt ver, enorme toename productie> dalende prijzenLandbouw stedelijke samenleving wordt een industriële samenleving- Voornaamste middel van bestaan : Industrie- Snelle bevolkingsgroei en urbanisatie-Vervoersmogelijkheden nemen toe- Grotere inkomensverschillen
8.5 Discussies over de sociale kwestieHandwerklieden raakten hun baan kwijt door de industrialisatie. Zij richtten deeerste vakbonden op- Verhoudingen op de werkvloer werden harder- Het werken aan de machines kon gevaarlijk en slecht voor de gezondheid zijn

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 6 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Winter
Professor
Arnold Smith
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture