Course Hero Logo

169465.pdf - Bill Francis – Iftekhar Hasan – Zenu Sharma...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 7 out of 63 pages.

Bill Francis – Iftekhar Hasan – Zenu SharmaIncentives and innovation:evidence from CEO compensationcontractsBank of Finland ResearchDiscussion Papers17 • 2011
Suomen PankkiBank of FinlandPO Box 160FI-00101 HELSINKIFinland+358 10 8311E-mail: [email protected]
Bank of Finland ResearchDiscussion Papers172011Bill Francis* – Iftekhar Hasan**Zenu Sharma***Incentives and innovation:evidence from CEOcompensation contractsThe views expressed in this paper are those of the authors anddo not necessarily reflect the views of the Bank of Finland.*Lally School of Management, Rensselaer PolytechnicInstitute, Troy, NY, 12180, USA.** Lally School of Management, Rensselaer PolytechnicInstitute, Troy, NY, 12180, USA and Bank of Finland,FI 00101, Helsinki, Finland. Corresponding author.*** Long Island University, C.W. Post, Brooksville, NewYork.
ISBN 978-952-462-771-9ISSN 0785-3572(print)ISBN 978-952-462-772-6ISSN 1456-6184(online)Helsinki 2011
3Incentives and innovation: evidence from CEOcompensation contractsBank of Finland ResearchDiscussion Papers 17/2011Bill Francis – Iftekhar Hasan – Zenu SharmaMonetary Policy and Research DepartmentAbstractWe investigate the relationship between chief executive officer (CEO)compensation and innovation. In an empirical examination of compensationcontracts of S&P 400, 500, and 600 firms we find that long-term incentives in theform of options are positively related to patents and citations to patents. Inaddition, convexity of options has a positive effect on innovation. We also find norelationship between pay for performance sensitivity (PPS) with patents andcitations to patents while we did discover a positive relationship between theseand golden parachutes. Finally, we show that subsequent to project failuremanagers’ compensation contracts are reset favourably. We provide support forthe theory that compensation contracts that offer long-term commitment andprotection from failure are more suitable for innovation.Keywords: CEO compensation; innovation and incentivesJEL classification numbers: D8, O31
4Minkälainen palkitsemisjärjestelmä kannustaayritysjohtoa innovaatioihin?Suomen Pankin keskustelualoitteita 17/2011Bill Francis – Iftekhar Hasan – Zenu SharmaRahapolitiikka- ja tutkimusosastoTiivistelmäTässä työssä tarkastellaan yritysten operatiivisen johdon palkitsemisjärjestelmienja innovaatioiden välistä vuorovaikutusta. Tutkimuksen empiiristä analyysia var-ten kerätty aineisto koostuu pörssiyhtiöiden (S&P 400, 500, ja 600) toimitusjohta-jien palkkasopimuksia koskevista tiedoista. Tutkimustulosten mukaan optiosopi-muksiin liittyvillä pitkän aikavälin kannusteilla on suotuisa vaikutus patenttienmäärään ja patenttiviittauksiin. Samoin optioiden hinnan volatiliteettiin liittyväkonveksisuus lisää innovaatioita. Toisaalta patenttien määrällä ja patenttiviittauk-silla ei näyttäisi olevan yhteyttä siihen, miten herkästi toimitusjohtajien palkatreagoivat heidän suoriutumiseensa. Kultaiset kädenpuristukset sen sijaan lisäävättulosten mukaan patenttien määrää ja patenttiviittauksia. Tulokset osoittavat, ettäepäonnistuneiden projektien jälkeen johtajien palkkasopimuksia tarkistetaan hei-dän kannaltaan suotuisasti ja että pitkät palkkasopimukset, jotka sitouttavatjohtajia ja antavat suojaa epäonnistumisilta, toimivat innovaatioiden kannaltahyvin.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 63 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
NoProfessor
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture