Course Hero Logo

Nakagisnang Wika.docx - Dana Micah C. Bernabe Diana Rose F....

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 out of 1 page.

Dana Micah C. BernabeDiana Rose F. Alabas11-ABMNakagisnang WikaIsang mapagpalang umaga sa inyong lahat lalo na sa ating guro na si Bb. Cristine Brazas.Narito kami ngayon sa inyong harapan upang ibahagi sa inyo ang aming saloobin sa estadongayon ng ating wika, ang wikang Filipino.Ikaw, ako, sila, tayo, tayong mga kabataan, bakit kailangan nating makisabay sa agos ngpanahon at unti unting kalimutan at talikuran ang ating sariling wika na parte ng ating kultura ?Masasabi pa ba natin na tayo ay tunay na mga Pilipino, kung atin namang nililimot ang atingsariling wika ? Wika ang nabubuklod-buklod sa mga bansa kung kaya’t ito ay mahalaga. Angwika ay nakaugnay sa atin at sa pamamagitan nito ay masasalamin ang ating tunay na pagkaPilipino. Hindi naman namin sinasabing huwang niyong tangkilikin ang wika ng iba, ngunit sanaay mas pagtuunan natin ng pansin at tangkilikin ang sariling wika natin.Ang ibang bansa gaya ng China at Korea ay walang dudang mauunlad na bansa sakadahilanang sariling wika ang gamit nila. Bakit hindi natin sila tularan sa paraan ng kanilangpagmamahal sa sariling wika at huwag pagtuunan ng pansin ang pang-gagaya at pag-aaral ng
End of preview. Want to read the entire page?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture