Course Hero Logo

3. OPENING OF BID (Sayawan) FINAL.doc - Republic of the...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 18 pages.

Republic of the PhilippinesProvince of BukidnonMunicipality of ImpasugongBarangay GuiheanOpening of BidsBarangay Office, Barangay Guihean, Impasugong, BukidnonSeptember 1, 2020Time Started: 9:30 amOpening Prayer: Hon. Wilma P. SuldahonPambansang Awit: Hon. Amor L. JanoyogROLL CALL by BAC SecretariatPresentMary Cel M. GuinontaoBAC SecretaryJoy CaraldedRBA-ALZ Construction RepresentativeAriel B. SolonParbros Construction RepresentativeJaya FlorendoMortar Masters RepesentativeGaga SasonVista Construction RepesentativeMerasol BaluticObserverMa. Theresa D. DanteObserverGenelyn H. HaladObserverLeenjun CudiraACT-CEFMary Cris EndiolaRTFBelinda OkinlayObserverGlenda Mae B. JacotACT-CEFWilma P. SuldahonBAC Member/KagawadOliva CayomocBAC Member/KagawadJesson LitohonBAC Member/KagawadAmor L. JanoyogBarangay TreasurerJoseph L. TocmohanBAC Member/KagawadArlene SabilloBSPMC HeadRoel HawinayBAC Vice Chairman/KagawadOpening Remarks: Hon. Jesson LitohonBAC CHAIRMAN: HON. Roel Hawinay (PRESIDER)Ang kalihokan pormal nga gisugdan sa preliminary acitivity sa alas nueve 30 ang takna sakabuntagon samtang gapaabot sa insaktong takna para paga-abrehan ang bid box diin nasulod angmga bid docs sa mga supplier nga ni apil sa gipahiagyon nga bidding sa barangay. Tapos sa iyangbulawanong pakigpulong ang BAC Vice Chairman nga si Hon. Roel Hawinay diin mi-deklarar quorumug tungod kay ani.a man ang 5 ka BAC Member ug siya mipahibalo sa tanan nga panahon na paga-abrehan ang bid box pinaagi sa pagsugod ug countdown subay sa gikasabutan nga oras ug sainsaktong 10:00 gi-abrehan na ang bid box. Sa wala pag nag sugod ug abri sa Bid Docs gipasibiya niHon. Roel Hawinay nga bawal modool ang Bidder sa lamisa sa BAc ug bawal usab ang pagsaba-sabakamolo ang aktibidadis sa pag open sa bid, ug human niini ni motion si Hon. Jesson Litohon ngamangayo ug Technical Assistance sa TWG, ug gi approve kini ni BAC Vice Chairman Hon. Roel Hawinay
ug kini seconded ni Hon. Oliva Cayomocug ni padayun na dayun sa pag abri sa bidding documentssa nga gi sumete diin aduna lamang 4 ka bidder ang ni hulog sailang Bidding Documents. Gisugdan nadayon ni Kagawad Hawinay ang pag abre sa box u gang una niyang nakuha mao ang dokumento niMortar Masters and Concrete Builders diin kini naka address sa Cagayan de Oro City, aduna kini 2 kaenvelope nga gi markahan ug silyado mao kini ang legal ug financial documents.Roel Hawinay – BAC Vice ChairmanNagtawag sa BAC Member aron sa pagmotion sa pagpadayon sa open envelope para sa LegalComponents.Gimosyunan ni Wilma Suldahon ug gisigundahan ni Jesson Litohon nga magpadayon sa pagopen sa envelope para sa Legal Components.Roel Hawinay- motion approved.Sa Legal Documents nga gipasa ni Mortar Masters and Concrete Builders nakapasar kini basesa dokumento nga ilang gisubmit.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 18 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Fred Cocozzelli
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture