{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

irish_6610 - fhil sa rimse seo bliain de thaith ar theagasc...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
fháil sa réimse seo, bliain de thaithí ar theagasc an ábhair ag teastáil. ITQ6 Déan liosta de na pearsanra a éilítear chun a eagrú agus a reáchtáil asraon miondíola ag díol táirgí talmhaíochta. ITQ7 Tá an feirmeoir conradh a sholáthar don slabhra ollmhargadh le glasraí sailéid. Déan liosta de na poist éagsúla Rannpháirteach i fhómhair, a phacáistiú agus a iompar a tháirge chuig an ollmhargadh. gníomhaíocht phraiticiúil: Roghnaigh gairm nó slí bheatha limistéar leasanna que leat. Fiosraigh na cáilíochtaí is gá agus na deiseanna fostaíochta atá ar fáil.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Figiúr 1.4 an tsaotharlann talún (meánscoil).
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}