{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

WDIZH KWAAN NYAADNO_0722 - nawent nak Dios nu noka mkayaa...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
nawent nak Dios, nu noka mkayaa ma zee nabeyy ma tub choobchop mbee. 6 Nu snee mle maya; ngunii ma wdizh nawent lo Dios, nu lo pa nzho xaa, nu lo re xaa nzho naz yiba. 7 Nu noka mkayaa ma nakap yalnabeyy zee mdil lo re xaa kwaan Apocalipsis 12, 13 450 mle nambey Jes ú s, axta le ma gan lo xaa; nu mkayaa ma yalnabeyy zee nabeyy ma lo rese ben, lo rese naz xaa, lo rese xaa nzhedizh reta dizhze, nu lo xaa nzho rese yezh lo yizhyo. 8 Zee rese xaa yizhyo, re xaa namkeet le lo Yech cheen Yalnaban mbill lo ma nakap zee. Nel axta zeeraka dexkwaa yizhyo mkee le re xaa nak xaa Jes ú s lo Yech cheen Yalnaban cheen Mbakxiil cheen Dios, xaa mkee lo krus. 9 Loka xaa nzob nzha, nzhaal gon kwaane: 10 Lee re xaa nzhaal yo lozhyib, ko re xaa xaa lozhyib; nu lee re xaa nzhaal yet kwaan espad, kwaan espad gut xaa xaa. Nee luu xomod nye nzo re xaa mle nambey Jes
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}