{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

WDIZH KWAAN NYAADNO_0721 - nu nanzhebt re xaa yet xaa...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
nu nanzhebt re xaa yet xaa. 12 ¡ Kwaanzee, ble chul gu lextoo gu, re xaa nzho yiba! ¡ Per nales doo ded re gu, xaa nzho lo yizhyo nu leen nistoo, nel lee Maxuu mla lo gu nu myaad lo gu, kwaan dub yalnayii cheen waz, nel ne waz naxchetra dii waz! 13 Gorna lee waz mla naz yizhyo, mreke ma tich ngwnaa, me ngol xgann. 14 Per lee ngwnaa mkayaa chop xiil msi kwaan gro, zee nzho mod zebi me zit lo waz, pa nyent xaa. Naz baa kayaa me kwaan gaw me tub chon liin yirol. 15 Lee waz mlo nis roo, zee gaka tub yuu nu weeya ngwnaa; 16 per lee yizhyo mle yudar ngwnaa, nu mxala nu mdeba re nis kwaan mroo roo waz. 17 Nu kwent cheen kwaane, lee waz nayii doo ngune ngwnaa, nu ngwa ma nu mdil ma kwaan rese dii cheen ngwnaa, re xaa nle kwaan mnabeyy Dios le xaa, re xaa nzaa kwent cheen Jesucrist. Nu lee waz mlake roo wri nistoo. Rop ma nakap nzhak
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}