Ernest Gellner - nations (general info)

Ernest Gellner - nations (general info) - Ernest Gellner...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ernest Gellner siyasi anlamda millet olgusunu sanayi toplumunun varlıgına  dayandırır. Milliyetçilerin, milletin olmadığı yerde milleti icat edecegini belirtir.  Milliyetçilik ve onun inşa ettiği millet olgusu, türdeş bir kültür, türdeş bir  topluluk, türdeş bir politik birlik taleplerinin kristalize olduğu bir oluşumdur. Bu  bağlamda milletleri kuranların milliyetçi elitler olduğu söylenebilir. Gellner'in  milletlerin icat edilmiş olduğu yaklaşımına Benedict Anderson karşı çıkar.  Anderson'a göre milletler, sadece cemaat olgusunun bir türü olmaktan başka  bir şey değildir. Eski tarz cemaatlerde olduğu gibi, milli bir cemaatin kuruluşu  da ancak hayal edilmesine bağlıdır. Modernist yaklaşıma göre milli kimliği ve  paralelinde milleti oluşturan paradigma milliyetçiliktir. Millet olgusunun  temellendirilmesinde ve modern milliyetçiliğin kuruluşunda asıl kaynak ise 
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online