Berstein - Evrimsel Sosyalizm

Berstein -Â Evrimsel Sosyalizm - Evrimsel Sosyalizm...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
  Evrimsel Sosyalizm   Komünizme karşı sosyal demokrasinin gerçek kurucusu olan Eduard  Bernstein, revizyonizmini ve Marx eleştirilerini 1891’de yazdığı "Evrimsel  Sosyalizm" kitabında yoğunlaştırmıştır diyebiliriz. Bernstein bu kitapta  öncelikle Marksizm’in bir dogma olarak ele alınmaması gerektiğini söylerken,  Marksizm’i eleştirmenin onu geliştirmede en iyi yol olacağını vurgulamıştır. Bu  bağlamda eleştirilerini öncelikle Marksizm’in tarihsel ve ekonomik  öngörülerindeki yanlışlara  odaklayan Bernstein, bu teorilerdeki hataları  göstererek Marksizm’in yeniden gözden geçirilip mevcut koşullara  uyarlanması gerekliliğini dile getirmiştir. Bernstein’a göre Marx’ın söylediğinin aksine kapitalist sistem çöküşe gitmiyor,  Marx’ın beklediği ekonomik krizler de gerçekleşecek gibi durmuyordu. Aynı  şekilde homojen ve tek bir amaç etrafında birleşmiş bir işçi sınıfından söz  etmek de mümkün değildi. Marx devrimle ilgili teorilerini bu varsayımlara  dayandırdığına  ve bu varsayımlar çürütüldüğüne göre artık teoriyi gözden  geçirmenin zamanı gelmişti ve bu işi de Bernstein üstlendi. Bernstein’a göre,  sosyalizme materyalistik temeller vermek anlamsızdı ve gelecekle ilgili  dogmatik tahminlere değil de günümüz şartlarına odaklanılmalıydı. Sınıf çatışmalarına ve toplumun tek bir sınıf tarafından yönetilmesi fikrine de  karşı çıkan Bernstein, tüm toplumu ilgilendiren ortak çıkarların ve tüm  topluluğun iyiliğine çalışacak sistemlerin varlığına inanıyordu. Bu anlamda  "vatandaş" kavramı, sınıf çatışmalarının önüne geçmiş bulunuyor ve  demokrasi sosyalizmle bağdaştırılmış oluyordu. Kanlı bir devrim fikrinden her  zaman uzak duran Bernstein için "proletarya diktatörlüğü" fikri bir  yanılsamadan ibaretti ve gereksizdi. Ona göre asıl çözüm, işçi olmayanların  desteğini de alarak demokrasi yoluyla toplumda köklü reformlar  gerçekleştirmekti. Bunun için de Sosyal Demokrat Parti söylemlerini değiştirmeli ve devrimci  değil de reformcu bir zihniyetle kademeli olarak toplumda sosyalleşmeyi  sağlamalıydı.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
"Milliyetçilik" konusunda da Bernstein’ın bir takım söyleyecekleri vardı ve  sözleri Marksizm’e yeni bir bakış açısı getiriyordu. “Proletaryanın anavatanı  yoktur.”  diyen Marx’la aynı fikirde olmayan Bernstein, bu fikrin belki  1840’lardaki, hakları kısıtlandırılmış ve kamudan dışlanmış  işçiler için geçerli  olabileceğini ancak günümüzde büyük oranda geçerliliğini yitirdiğini  vurguluyor. Bernstein’a göre milletlerin dağılması çok da istenen bir şey olmayıp, 
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/28/2008 for the course POLS 306 taught by Professor Gambetti during the Spring '08 term at Binghamton University.

Page1 / 7

Berstein -Â Evrimsel Sosyalizm - Evrimsel Sosyalizm...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online