{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Berstein - Evrimsel Sosyalizm

Berstein -Â Evrimsel Sosyalizm - Evrimsel Sosyalizm...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
  Evrimsel Sosyalizm   Kom ü nizme kar ş ı sosyal demokrasinin ger ç ek kurucusu olan Eduard  Bernstein, revizyonizmini ve Marx ele ş tirilerini 1891’de yazdı ğ ı "Evrimsel  Sosyalizm" kitabında yo ğ unla ş tırmı ş tır diyebiliriz. Bernstein bu kitapta  ö ncelikle Marksizm’in bir dogma olarak ele alınmaması gerekti ğ ini s ö ylerken,  Marksizm’i ele ş tirmenin onu geli ş tirmede en iyi yol olaca ğ ını vurgulamı ş tır. Bu  ba ğ lamda ele ş tirilerini  ö ncelikle Marksizm’in tarihsel ve ekonomik  ö ng ö r ü lerindeki yanlı ş lara  odaklayan Bernstein, bu teorilerdeki hataları  g ö stererek Marksizm’in yeniden g ö zden ge ç irilip mevcut ko ş ullara  uyarlanması gereklili ğ ini dile getirmi ş tir. Bernstein’a g ö re Marx’ın s ö yledi ğ inin aksine kapitalist sistem  çö k üş e gitmiyor,  Marx’ın bekledi ğ i ekonomik krizler de ger ç ekle ş ecek gibi durmuyordu. Aynı  ş ekilde homojen ve tek bir ama ç  etrafında birle ş mi ş  bir i şç i sınıfından s ö etmek de m ü mk ü n de ğ ildi. Marx devrimle ilgili teorilerini bu varsayımlara  dayandırdı ğ ına  ve bu varsayımlar  çü r ü t ü ld üğü ne g ö re artık teoriyi g ö zden  ge ç irmenin zamanı gelmi ş ti ve bu i ş i de Bernstein  ü stlendi. Bernstein’a g ö re,  sosyalizme materyalistik temeller vermek anlamsızdı ve gelecekle ilgili  dogmatik tahminlere de ğ il de g ü n ü m ü ş artlarına odaklanılmalıydı. Sınıf  ç atı ş malarına ve toplumun tek bir sınıf tarafından y ö netilmesi fikrine de  kar ş ı  ç ıkan Bernstein, t ü m toplumu ilgilendiren ortak  ç ıkarların ve t ü toplulu ğ un iyili ğ ine  ç alı ş acak sistemlerin varlı ğ ına inanıyordu. Bu anlamda  "vatanda ş " kavramı, sınıf  ç atı ş malarının  ö n ü ne ge ç mi ş  bulunuyor ve  demokrasi sosyalizmle ba ğ da ş tırılmı ş  oluyordu. Kanlı bir devrim fikrinden her  zaman uzak duran Bernstein i ç in "proletarya diktat ö rl üğü " fikri bir  yanılsamadan ibaretti ve gereksizdi. Ona g ö re asıl  çö z ü m, i şç i olmayanların  deste ğ ini de alarak demokrasi yoluyla toplumda k ö kl ü  reformlar  ger ç ekle ş tirmekti. Bunun i ç in de Sosyal Demokrat Parti s ö ylemlerini de ğ i ş tirmeli ve devrimci  de ğ il de reformcu bir zihniyetle kademeli olarak toplumda sosyalle ş meyi  sa ğ lamalıydı.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
"Milliyet ç ilik" konusunda da Bernstein’ın bir takım s ö yleyecekleri vardı ve  s ö zleri Marksizm’e yeni bir bakı ş  a ç ısı getiriyordu. “Proletaryanın anavatanı  yoktur.”  diyen Marx’la aynı fikirde olmayan Bernstein, bu fikrin belki  1840’lardaki, hakları kısıtlandırılmı ş
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}