BT-Excel XN Banh - Sinh vin cn in thng tin c nhn vo cc mu...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

H tên SV: a Ngày sinh 12/12/1992 L p : 10 Mã s SV : 123456789 Gi i thi u : TopCake là công ty s n xu t bánh cao c p. S n ph m bánh đ c đóng gói d i d ng các gói nh , nhi u gói vào m t h p ho c túi, r i vào thùn ượ ướ S n ph m đ c tiêu th qua nhi u kênh phân ph i, trong đó hai kênh chính là : ượ Nhà phân ph i H th ng siêu th Mô t d li u : Khi bán hàng cho khách hàng (KH), công ty s xu t m t hóa đ n bán hàng (HĐ), ơ s li u trong HĐ đ c t ch c nh thí d sau : ượ ư Ngày HĐ S Mã KH Tên KH Stt Mã SP Tên SP 11/1/2011 P1111-0003 000405 HKD Qu c B o 1 000028 Stuffins -Chocomilk 11/1/2011 P1111-0003 000405 HKD Qu c B o 2 000029 Stuffins -Chocomilk 11/1/2011 P1111-0003 000405 HKD Qu c B o 3 000030 Stuffins -Chocomilk 11/1/2011 P1111-0003 000405 HKD Qu c B o 4 000031 Stuffins - Twin choco 11/1/2011 P1111-0003 000405 HKD Qu c B o 5 000032 Stuffins - Twin choco 11/1/2011 P1111-0003 000405 HKD Qu c B o 6 000033 Stuffins - Twin choco Gi i thích : M i hóa đ n bán hàng g m có 2 ph n thông tin : ơ a/ Ph n Hoá đ n : g m các n i dung : Ngày HĐ, S HĐ, Mã KH, Tên KH ơ Trong đó S HĐ là duy nh t (hai HĐ khác nhau thì có s khác nhau) Thông tin v KH l y t b ng danh m c khách hàng (DMKH), v i khóa tìm ki m là Mã KH ế Các n i dung này gi ng nhau trong cùng m t HĐ, n i dung l p l i s in màu xám. b/ Ph n chi ti t s n ph m : m i HĐ có nhi u s n ph m, g m các n i dung : ế Stt Đánh s 1,2,3,… theo t ng HĐ (1 cho SP th nh t, 2 cho SP th hai,…) Mã SP, là khóa đ xác đ nh m t s n ph m. Tên SP, Quy cách, Đvt, Đ n giá (đã có thu GTGT) l y t b ng danh m c s n ph m (DMS ơ ế TLCK là t l chi t kh u, l y t b ng DMKH (m i KH có m t TLCK khác nhau) ỉ ệ ế Thành Ti n = SL x DonGia x (100-TLCK)/100 (làm tròn ra s nguyên) L u ý : các giá tr mã s (mã SP, mã KH,…) đ u có d ng ký t . ư Ph n bài làm chia làm hai ph n : Ph n đ t công th c chi ti t làm trong sheet "ChiTiet" ế Ph n t ng h p d li u làm trong sheet "TongHop" Sinh viên có th làm ph n nào tr c cũng đ c. ướ ượ Sinh viên c n đi n thông tin cá nhân vào các ô màu vàng Ph n hóa đ n, g m ơ Ngày, S HĐ, Mã KH
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Gi i thích n i dung trong các sheet khác : Sheet DMSP : ch a b ng danh m c SP (DMSP) và các b ng liên quan. Sheet DMKH : ch a b ng danh m c KH (DMKH) và các b ng liên quan. Sheet SL Hoàn Ch nh ch a b ng đã đ c tính toán đ y đ , dùng cho SV làm ph n 2. ượ
Image of page 2
S máy : 12 ng.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Summer '13

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern