chap8s - ‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ ‡¨º 1...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ ‡¨º 1. ­¤„µ¦…°ŠÂ¤„ŽrÁª¨¨r „‘…°ŠÁ„µ­r­Îµ®¦´­œµ¤Å¢¢jµ ­Î 2. ‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ 1 „‘…°ŠÁ„µ­r­Îµ®¦´­œµ¤Â¤nÁ®¨È„ ­Î ­œµ¤Å¢¢jµ ­œµ¤Â¤nÁ®¨È„ • ž¦³„°—oª¥‡¨ºÉœ­œµ¤Å¢¢jµÂ¨³‡¨ºÉœ­œµ¤Â¤nÁ®¨È„š¸É¤¸š·«˜´ÊŠŒµ„„´œ • Áž}œ‡¨ºœ˜µ¤…ªµŠÂ¨³Áž}œ‡¨ºÉœ¦³œµ É • š·«…°Š„µ¦ÂŸn…°Š‡¨ºÉœ®µÅ—o‹µ„š·«…°Š E Q 4SH 0 r 2 Q 4SH 0 r 2 **Q E ˜ dA ³ u 4Sr 2 (1) ‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ ³ EdA ³ B ˜ dA * * 0 (2) H0 ­¤„µ¦…°ŠÂ¤„ŽrÁª¨¨r 3. ‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ ­¤„µ¦…°Š‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ ¡·‹µ¦–µ‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµš¸ÉŸnŞĜš·« * E E x, t ˆ j * B ˆ B ( x , t )k „‘…°Š¢µ¦µÁ—¥r I 4. „‘…°ŠÂ°¤Âž¦r-¤„ŽrÁª¨¨r ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠ­œµ¤Å¢¢jµ„´ ­œµ¤Â¤nÁ®¨È„ ץčo„‘…°Š¢µ¦µÁ—¥r ‘…°Š¢µ¦µÁ—¥r ‹µ„„‘…°Š¢µ¦µÁ—¥r ‹µ„„‘…°Š¢µ¦µÁ—¥r ** E ˜ dl ³ d) B V N * * dt V ³ E ˜ dl l R L=R L ** w ³ B ˜ dA (3) wt (4) (5) 2 ­¤„µ¦…°Š‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ ‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ ­¤„µ¦…°Š‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ ®µ°œ»¡´œ›r¥n°¥…°Š­¤„µ¦š¸É (5) Áš¸¥„´ x ‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ ®µ°œ»¡´œ›r¥n°¥…°Š­¤„µ¦š¸É (5) Áš¸¥„´ t ®µ°œ»¡´œ›r¥n°¥…°Š­¤„µ¦š¸É (6) Áš¸¥„´ t ‹³Å—o ‹³Å—o wE wx 2 2 2 wB wxwt 2 (7) 2 w2E wtwx w2B wt 2 (10) ®µ°œ»¡´œ›r¥n°¥…°Š­¤„µ¦š¸É (6) Áš¸¥„´ x ‹³Å—o ‹µ„ (10) ¨³ (11) 10) 11) ‹µ„ (7) ¨³ (8) 2 wB wtwx P 0H 0 w E wt 2 2 P 0H 0 w E wt 2 (8) w2B wx 2 2 P 0H 0 w E wxwt (11) ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠ­œµ¤Å¢¢jµ„´­œµ¤Â¤nÁ®¨È„ ‡ªµ¤­´ ץčo„‘…°ŠÂ°¤Âž¦r-¤„ŽrÁª¨¨r ÁœºÉ°Š‹µ„‡¨ºÉœÂŸnœÅžÄœ¦·Áª–š¸ÉŤn¤¸Â®¨nŠ„εÁœ·— ( ) R L=R L ­¤„µ¦…°Š‡¨ºÉœ­œµ¤Å¢¢jµ 2 ¡·‹µ¦–µ­¤„µ¦ w y ‡¨ºÉœœ·ÉŠÄœÁ­oœÁº°„ wx 2 wE wx 2 (9) w 2 B P H w 2 B (12) 00 wx 2 wt 2 ­¤„µ¦…°Š‡¨ºÉœ­œµ¤Â¤nÁ®¨È„ Ÿ¨ÁŒ¨¥ y A sin( kx Zt ) 1 w2 y 2 v 2 wt (13) (13) ×¥ k 2S v Áž}œ°´˜¦µÁ¦Èª O ,Z kv (6) E ×¥ E p sin(kx Zt ) B B p sin(kx Zt ) (14) ­¤„µ¦…°Š‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ šœ‡nµ­¤„µ¦ (13) ¨³ (14) ¨ŠÄœ­¤„µ¦ š¸É (5) ‹³Å—o (5) (5) ‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ ¡¨´ŠŠµœ…°Š‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ —´Šœ´Êœ ‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ (16) w E p sin(kx Zt ) wx w B p sin(kx Zt ) wt °´˜¦µ„µ¦Ÿnµœ¡¨´ŠŠµœ˜n°®œnª¥¡ºÊœš¸ÉŽ¹ÉŠ˜´ÊŠŒµ„„´š·« …°Š„µ¦ÂŸn…°Š‡¨ºÉœ ¢¨´„Žr…°Š¡¨´ŠŠµœ …°Š¡¨´ ®œnª¥ W/m2 Á¤ºÉ°‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµŸnµœ˜´ª„¨µŠ—´Š¦¼ž ‹³™nµ¥Áš¡¨´ŠŠµœÄ®o˜´ª„¨µŠ ‹µ„ —´Šœ´Êœ (17) E p k cos(kx Zt ) B p ( Z ) cos(kx Zt ) kE p ‹µ„ ‹µ„ —´Šœ´Êœ —´ ®¦º° ®¦º ZB p cB p ¨³ Ep E cB (15) ‡ªµ¤®œµÂœnœ¡¨´ŠŠµœÁœºÉ°Š‹µ„­œµ¤Å¢¢jµ ‡ªµ¤®œµÂœnœ¡¨´ŠŠµœÁœºÉ°Š‹µ„­œµ¤Â¤nÁ®¨È„ °´˜¦µ„µ¦Ÿnµœ¡¨´ŠŠµœ˜n°®œnª¥¡ºÊœš¸É­µ¤µ¦™„ε®œ— ×¥Áª„Á˜°¦r¡°¥œr˜·Š ¡°¥œr˜· „µ¦­nŠŸnµœ (18) ¡¨´ŠŠµœ°¥¼nĜš·« „µ¦ÂŸn…°Š‡¨ºÉœ ‡ªµ¤Á…o¤ÁŒ¨¸É¥…°Š‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ Áª„Á˜°¦r¡°¥œr˜·ŠÁŒ¨¸É¥š¸É˜ÎµÂ®œnŠÄ— Ç Á¦¸¥„ªnµ‡ªµ¤Á…o¤ÁŒ¨¸É¥…°Š‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ ¡°¥œr˜· ‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ ™oµ®µ„‡¨ºÉœš´ÊŠ®¤—™¼„—¼—„¨ºœÃ—¥Ÿ·ª…°Š˜´ª„¨µŠ „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÃ¤Á¤œ˜´¤˜n°®œ¹ÉŠ®œnª¥ž¦·¤µ˜¦ ‹³Á„¸É¥ª…o°Š„´¡¨´ŠŠµœ—´Š­¤„µ¦ äÁ¤œ˜´¤…°Š‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ p u c S cu ‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ 3 I Sav cH 0 E 2 1T 2 H 0 E p sin 2 ( kx Zt )dt T ³0 T 1 2 H 0 E p ³ 1 cos 2 ( kx Zt ) dt 0 2T 1 2 H0E p 2 (19) (19) p 1 S c2 ‡ªµ¤—´œ„µ¦ÂŸn¦´Š­¸ÁŒ¨¸É¥ ‹µ„ ‹µ„ —´Šœ´Êœ —´Šœ´Êœ (20) (21) „µ¦„n°„εÁœ·—‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ ‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ „µ¦Á‡¨ºÉ°œš¸É…°Š‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµÄœ˜´ª„¨µŠ Ĝ­»µ„µ« Ĝ˜´ª„¨µŠ°ºÉœÇ ‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ v 1 ×¥ P Á¤ºÉ° H r , P r Áž}œ‡nµ­£µ¡¥°¤Â¨³­£µ¡Ž¹¤Å—o­´¤¡´š›r…°Š˜´ª„¨µŠ ×¥ž„˜·‹³¤¸‡nµ¤µ„„ªnµ 1 Á­¤° °´˜¦µ­nªœ¦³®ªnµŠ c ¨³ v Á¦¸¥„ªnµ—´œ¸®´„Á®…°Š˜´ª„¨µŠ H PH Pr P0 H rH 0 n c v PH P0H 0 n Electric dipole P rH r 4 ž¦µ„’„µ¦–r°žÁ¡¨°¦r…°Š‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ …°Š‡¨º ‡¨ºÉœÁ­¸¥Š ‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ ‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ ž¦µ„’„µ¦–r°žÁ¡¨°¦r…°Š‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ …°Š‡¨º Qc c ‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ ®¨nŠ„εÁœ·—Á‡¨ºÉ°œš¸ÉÁ…oµ®µŸ¼­´ŠÁ„˜ o O' 1 vs c c c v s T0 2 2 Oc fc v vs T v Oc v f v vs ®¨nŠ„εÁœ·—Á‡¨ºÉ°œš¸É°°„‹µ„Ÿ¼­ŠÁ„˜ o´ 1 vs c Q 1 vs c 0 1 vs c 1 vs c Q0 1 vs c Q' ®¨nŠ„εÁœ·—Á‡¨ºÉ°œš¸É°°„‹µ„Ÿ¼­ŠÁ„˜ o´ O cc f cc v vs T v O cc v f v vs Oc c vs T 1 vs c Q 1 vs c 0 O ' c v s T0 1 v c 2 s 2 ®¨nŠ„εÁœ·—Á‡¨ºÉ°œš¸ÉÁ…oµ®µŸ¼­´ŠÁ„˜ o O cc Q cc c vs T Á¤ºÉ° T0 Áž}œÁª¨µš¸Éª´—ÄœÁ¢¦¤š¸É„ε¨´ŠÁ‡¨ºÉ°œš¸É 1 vs c Q 1 vs c 0 ‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ ž¦µ„’„µ¦–r°žÁ¡¨°¦r…°Š‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ …°Š‡¨º ™oµ®µ„ ‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ ­Áž„˜¦´¤…°Š‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ vs c 1 v ~1 c 2 s 2 ®¨nŠ„εÁœ·—Á‡¨ºÉ°œš¸ÉÁ…oµ®µŸ¼­´ŠÁ„˜ o O cc Q cc c O cc c vs T c Q0 c vs ®¨nŠ„εÁœ·—Á‡¨ºÉ°œš¸É°°„‹µ„Ÿ¼­ŠÁ„˜ o´ c c vs T0 Oc c vs T ~ c vs T0 Qc c Q' ĜµŠ‡¦´Š‡¨ºÉœÂ¤nÁ®¨È„Å¢¢jµ‹³ž¦³¡§˜·˜´ªÁž}œ Ê °œ»£µ‡š¸ÉÁ¦¸¥„ªnµÃ¢˜°œ ×¥¡¨´ŠŠµœ…°ŠÂ˜n¨³ Á¦¸ ☰œ ☰œ‹³…¹Êœ„´‡ªµ¤™¸É ˜µ¤‡ªµ¤­´¤¡´œ›r…°Š ☰œ‹³…¹ ¡¨´Š‡r-Å°œr­Å˜œr Á¤ºÉ° T0 Áž}œÁª¨µš¸Éª´—ÄœÁ¢¦¤š¸É„ε¨´ŠÁ‡¨ºÉ°œš¸É O' c c vs T0 Q' c Q0 c vs ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online