Class, Friday, 30th Jan

Class, Friday, 30th Jan - IV Bela uj politikaja Mindent...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ARANYBULLA 1222 Kivaltsag level A barok ra kenyszeritettek II. Andrast hogy adja ki az arany bullat mert nagyon sok foldet adot ki kulfoldieknek A puspokok, nemesek, jobbagyok a hutlenseg vetke nelkul ellenallhatnak es ellentmondHATNAK AZ URALKODoknak, ha az megszegi az aranybulla rendelkezeseit IV. Bela (andras fia) (1235-1270) `az eladot birtokokat amiket apukaja eladta vissza szereszte Mindent amit az apja tett vissza fordittot es ezert jo kiralynak tartottak a nep Julianus barat egy papp volt aki ki probablta talalni hogy honnan jottek a magyarok Befogadta es szallas adott a hunnoknak es ezert nem szerettek ot mert a magyarok nem szerettek soha nem szerettek a kulfoldieket Bejottek a tatarok es az orszagnak 20% meghalt Egy ido utan cask ki mentek az orszagbol a tatarok mert mar mindent kipusztitottak amit ki akkartak pusztitani A magyarok megoltek a kunok vezeret mert azt hittek hogy osszefogot a tatarokkal
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: IV. Bela uj politikaja Mindent megtett azert hogy magyarorszag megint biztonsagban legyen Nagyon sok varat epitettet Hazakat epitettet megnovelte magyarorszag lakossaga Kulfoldiek betelepitese hogy legyenek kulfoldi segitsegeik Magyarok nem szerettek a kulfoldieket es sokszor felaszadtak ellenuk Jo volt hogy bejottek a kulfoldiek mert ezaltal megnott a lakossag magyarorszagnak + tobb volt a tized + jobban megtermesztek a foldet A kiraly sokszor irt kulfoldi kiralyoknak leveleket hogy igerjek meg hogyha valamilyen mas orszag megtamadna magyarorszagot hogy igerjek meg hogy megvedjek IV. Bela Masodik honalapitonak nevesztek mert megalapitotta magyarorszagot megint olyan erosseggel mint amilyen regebben volt –mielott bejottek a tatarok es leromboltak mindent- II. Andras Kisdolgozat -selftest-: Hetfon Februar 2. (nem lesz jegy)...
View Full Document

This note was uploaded on 03/04/2009 for the course HUNG 330 taught by Professor Beatrixpinkal during the Winter '09 term at BYU.

Page1 / 2

Class, Friday, 30th Jan - IV Bela uj politikaja Mindent...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online