homework 25th February

homework 25th February - Egy es ugyanazon nemesi szabadsag...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hungarian Class Wednesday, 18 th February 2009 Kihalt az Arpad-haz 1301 -ben Karolyi Robert Haromszor koronaztak meg (1301, 1308, 1310) Leszamolt a kiskiralyokkal elvette toluk a Politikaja: bevezette az arany forintott mivel nagy volt az arany banyazat ezzel meggazdagodott az orszag Kapuado: annak akinek atfert egy szenas szeker annak kapuadot kellett fizetnie Visegradi Harmas kiraly talalkozo Magyar, Cseh, Lengyel kiraly Hogy ne kelyen becsen keresztul menni hogy ne keljen fizetni a Lengyel es cseh uralkodo kibelkult Nagy Lajos (2342 - 1382) Megvaltoztatta harom helyen az arany bullat Osiseg torvenye: ha a nemes orokos nelkul hal meg, akkor birtoka a rokonaikra szall
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Egy es ugyanazon nemesi szabadsag torvenye minden nemesnek ugyanazok a kivaltsagok jarnak Kilenced: A nemeseknek fizetnie kellet a kilenced Perszonalunio Volt ket lanya: maria es hedvig Maria volt magyarorszagnak kiralynoje Es hedvig volt csehorszag kiralynoje E kovetkezteben fel bontott a perszonalunio mivel a kulon orszagoknak kulon kiralyuk volt Luxemburgi Zsigmond Nagy lajosnak a lanyanak (maria) a ferje Magyar, nemet es cseh kiraly Nemet –romai csaszar Budai Nagy Antal vezette parasztfelkeles nem tudtak tizedet fizetni Hunyadiak handout ASB cashier office d wing 148 paying for exam...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online