{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Kunok - Kunok[szerkeszts Legutbbi vltozat(ellenrizetlen A...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
[ szerkesztés ] Legutóbbi változat (ellenőrizetlen) A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából. Ugrás: navigáció , keresés A kunok ( kipcsak, latinul cumanes, oroszul Половцы polovci, régiesebb magyar elnevezéssel kumánok ) egy török nyelvű népekből álló törzsszövetség, a kipcsakok nyugati törzseinek elnevezése volt. A törzsszövetségi rendszerben élő kunok nem hoztak létre egy központi hatalom vezetése alatt álló államot. A központosítás csírái azonban a 12. század végén megjelentek, ez a folyamat Köncsek nevű kánjukhoz köthető, kinek ilyen jellegű tevékenységét fia, Jurij is folytatta. A folyamatnak azonban a mongolok 1223-as megjelenése véget vetett, ekkor esett el ugyanis a velük folytatott harcokban Jurij. A mongolok újbóli megjelenése 1236-ban gyökeresen megváltoztatta a hatalmi viszonyokat Kelet-Európában, a kunok egy jelentős része a Balkán-félszigetre menekült, egy másik csoport Kötöny vezetésével a Magyar Királyság területére költözködött, de legnagyobb részük korábbi szállásterületükön maradt. Középkori latin nevük általában Cumanus volt, de az örmény krónikaírók (például Edesszai Máté , 1050–1051) hartes néven ismerték őket. Az oroszok a kunokat a polovec névvel jelölték. Az orosz szónak a jelentése 'halványsárga, sápadt', az örményé 'fakó'. Egyes kutatások szerint a koman / kuman népnév is „fakó, halvány sárgás” jelentésű volt az ótörökben (szemben a göktürkökkel , a „kék törökökkel”), s valószínűleg a kun népnév is ugyanannak az alapszónak a származéka, amelyből a kuman szót képezték.” [1] Van olyan vélemény is, hogy a kunok középkori latin Cumanus elnevezése a Kuma folyó nevéből ered, melynek partjain valamikor éltek és ahol több helységnév is emlékeztet rájuk. A kaukázusi Dagesztánban is laktak kunok, és ott a Huns (vagy Khuns ) kerületben Khunsagh nevű város állt. A kunok egy részét némely középkori krónikás
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Kunok - Kunok[szerkeszts Legutbbi vltozat(ellenrizetlen A...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online