{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

HW5_solution - M5325 f/l HW# jam/9’2 fa/éw‘cim W...

Info iconThis preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: M5325 f/l HW#§ jam/9’2: fa/éw‘cim # W ,. m , #2:” .j___;,.l;"fT;f_§j]; J2 C221), 2 22 [I’m (2222’ flu/2264M”! 297732” a: WWW“ #- 42$»? - (1 0.25m? (CUEQJJ- {0'23”}? ' gtxufiw ' (17.33200YDM) — a7, :3) mg 72(33wa WWW MUWWWW.WWWNWNWI':&._7;£.:_QK_?EM“WWW“..U-w; (I [)1‘43317 ’ (I) (M?) 511003 49mm 25... www-mWWéwémW.,.._..,. W .. ,. am. $24?!“- 1.72.)-.- @mmecgrcW—fi) .. .. . mflmmM (gapfzégril .. -9441)C&(7$1Ts) . ...... . W n. '_““~_'_CM_1;{SFer-Wgunrwmfimr fa‘f:7;—;T:j’y 7 , m . N ., ,7 ...............WAA,_W_,w‘..._..._v_.. 7A, ,~.w,....... _.. W147 Eff. __ er... .. 11?).9: 22.4*>14633?”5694174141?) ' ' ' ' .. 4 fa“ c 7?; - Ii 433- E o.4’67- a} (12) 7+ Mm): M 1— m5? g . .. ""15." 4-21., _ . f; r—-—~11 JR; — ea 1 J2 (tan T5 [/2)‘3{]é 2N2.(H01>>H36 4’) {1- (2:47 / 5)- f5: {/47 ? ”’(Vm “w“..m "an Mm—av _ A... .. f WM” 7_ _ , . .7 . 79?:(1 (175) 1167-3 "(445)?3’05 "“1” flay” [War / M . fl” .. _, ,A [0:32 {572“5’6 --fkgifiw..:_-€£7§?:i§:..fEé..T§._-::-. ”:15- BL... - : m... - wwwww -. ..7irE/v.Vb>/:A—i1c—N{}—-¢‘T;7 A; ~--- (3.2%“. @rhré- -- : oz ... ~- .... ......,_ — - -~ AW.,..,....__._....-.... .... - .4 W..m..«.... ......W. ....__..W.._..._...... .. WM.-.“ _ [M . , {mef $9.53: (in fijm if” a. . .3 . cmfi. .W --- ..-- -..--. ...- --..-W --..-- wWW.---..__W-V-___-7_ 4': --.. _ WW - mm".— €enmfijwww ..---- - ... . n; . ._._.._.......... . . ..."... . 7.. . ..- ._ .. .fw. ... ...-_... ...-“4W .. . ...—.3}. . , .. _...__._..£’.. .. .4 .0. .. ....... . .4 ...~. _ ... 7. n. P“, ( 3f )2. W “FEM: '3‘ ”fl Q‘Jufig‘ 75> .“7 7,. wva .. : {WAN} 9.62242) D . .. .. Efiwéjfl.u}gé7ff 1.. #94(7§"T;.) . .- . . ----- .7 , -»- . ”.w E. 'M M" 1.1 hfie.‘ 32%?)- cm. 31% [_z-—_ ( i; a,” n......... ,vrm.(T_~..._..... ‘ ‘ w). R?m,.,_£'1(1§itfe) ”1 mg»; .. .. “‘7 [Dy/.zn¢__ 3 M w _ NW (5,... {M Z T2 [av-am. .e W] a: .«— m l/ "T f?” ““ WW”??? 7/ V ué W . (6‘70”; , 5‘11d-cr rotor 5) ® C73 (3 Y' 09 / /\ s . 7— »! c 6 CI / CL A -—93 In :1": 3 éf\ QPCE *0 % bk Clo? 220»: 00-? 25:6 } c: z 0 3 I?“ r Q5“ R T: 20001? Pf: 2.0 od'w- T55 [5'00 R X t P "i? — LE. J_ 7935 LE) ”’1 [foo 9- ' 0.91 ' T‘ 200:: 0 7366 ‘33: 3.53 MM P , 9 I " 7:: -' hI-l’lg 5 CF (1'13) :0 “moody-00} 3“}: I50 15.1”: lbw ‘m wbe. ; I P 1"ij ==> (L? 2 C21: Eflegj Con jeflfc-Jho" M Mae. stag-tor.- 0 4 h°= ‘4‘” a *‘H‘le (M w) p c 2” CAP-C.) mzmo oft; S :21“) 0.315333 (500) s?- ram" ,4 CD smr C?) w (3) ' ) / wt: 5% 150-94 C Cl TC A “3 hJ-gsomk—g) ~—._3 ‘L 3. J . A Clt: 343:0 wslfl} _ fl {if (330.3 5:". CU“ C10»: 200 T P .QL,‘ R 132.500"? P'SZSM‘“ Manuals“; T's : 2000 ‘R 0‘) 14-“ =0..‘75(l" L135) 0-750 PFJ'E): OU75n03Q2-500— Gov.) 2 (Em l-T = amt-13):, T2; was 1% 5 P- f , . “7'- % Pa"? 0 :f}=8(1-(—E~)“"¢j : 156 z__|__zs ":7"; o‘g‘fj 2500 E'q: [2.9 My“ 5.; P 3 [2.1 03'“ 2 E) Encgj CAMIWJoéh-Oh 43"" .9er; _, I 51 .1 EC 5. T+f(fi:+}g)-%‘Z*z(jin%) .9. :5 (2+: JUL? (T71) slagOhZfoan’fS L C =1373 % [ZS [Hfflke ddfilgn’ Ajjumo. 0‘ Weokflé'. poflowcA L2) 0L K-D clincher. OLUcIvLe ShoCk: 0 8st? ja #3634 r1525 Mom—.4502 : 1:20.923? (v.5. a l -’ A6 A J: L335 2‘63 :9 H :fié39 Ni ou- Hnmdd- :9 E: OZYOZ P° ' I P; : Pf: O. @801» 0.9 269w mm (W 5—3- H?“ 313.9?Mm 1;":1: : 5000+ 750:; M‘) :— uzfl? = MSK Mow New rod—L: r . P LOI3NU 19 ,— :: ——"'—'1—-' 3‘ tzqt --" W'mu POLVA K. RT 12/3?» 215%? mi v:- MW -; aflmzzhz—Hfi s 53? 3? mfg: LWIMBELXO, 37% 3 394 51294 "WWW: T: Malrufleid £8) [AC-V) 2? UK: : WL = h 1010 {AB “JAB 44.19%“ COMEI’QUO", 1 ASJUKM-C 0\. PYCJJMYnL VOCHJ 0F r=10. F3": 93% g :39} 03cm . ,, x4 T; 5T3 r in — 120? K _. M: COhHJW A. Magnum +Chfefm+wfc 0+ 1900K ik (0H lamihr. 0 jfizlmok [azpr Y 2 s 4r 4 - Ca T; - CF "I2; - N Q ‘ CF Ts: FM‘ Od-mq9_ Q: 49(20 3 F __ [294“: ”—00‘ [0041» .201 F _3\ _: O 0: EVL’1h‘51 Work «3meme (in famine, lowlanuw {Ire work W61 “'1 (”MFR/M: W :W ' - 1— c :3; W] ‘i ' ‘ ° ° ( 05ij CF“ (7} 7E )2 “act: (Ir—T3) ._._.° C A SEE: ”ES—T9 +7: _ 400‘: elf—{2,0} r -_. "' —-———________ PM 14,10 ‘3‘!" i+0,orr3 + {00K 72:!05%K 3 12:1 [03? fit? {DC—2‘:— {ffj :139.¥(W00 *- __.Q.S726 (ATM Checkt'nj “WAR with” AB (P6 :P:) u s F .-. M? M5 flaw «two 1% W 69-. “411:“: = ’3 m .OW (u :> Mariam“ ‘5 WM %hOAB A?) T: @ Q ”92.3 W 0n fin: OJ‘L‘EV (KW-«(A M : 1C ._-° 1 E31 {400 e i - _——- 5 J PM ¥ [I ( ac') J: ‘(QT‘TP—te :a‘I;°-—I3WK Muaes‘g -flB;CLmoq M41: {2- MON —' -,£;: 036“ M Wm: 9mm 4 103 ”9 TSFC : Jérf‘f—B—l #S'q’lz‘do’r Kiri N;.flfifli_:.wafifi%dmx at, 1'1”“) 25-7-{2X\.0l3xf0ny-5573 A :O.|3 m2) Te : ITO—Q‘i—‘mik : [33%. (B69 .: 659K U CF lxllétél Me: 6 13(75- JiRTe 17A :m= o gxtzfirqw39 A fOfZ9mE —:7_.7‘9 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

HW5_solution - M5325 f/l HW# jam/9’2 fa/éw‘cim W...

This preview shows document pages 1 - 12. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online