CppDersKitabi - C PROGRAMLAMA DL R.GR MURAT TEKN R.GR NAHD...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C++ PROGRAMLAMA D L İ İ 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2
Background image of page 2
İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. ............................................................................................................... 3 C++ ‘A GİRİŞ. ............................................................................................................... 6 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
C++ programlama dili 1979 yılında Bell Laboratuvarı ‘nda Bjarne Stroustrup tarafından geliştirilmiştir. C++ ‘a ilk olarak Sınıflı C adı verilmiştir. 1983 yılında ismi C++ olarak değiştirilmiştir. ANSI ve ISO C++ ‘ı standartlaştırmak için bir komite oluşturdular, 1994 yılında ilk tasarı oluşturuldu. Daha sonra Alexander Stepanow tarafından Standart Şablon Kütüpanesi (Standart Template Library – STL) oluşturulmuştur. STL verileri işlemek için kullanılan genel bir rutinler kümesidir, komite C++ ‘ın STL ‘in içermesini kabul etmiştir. Derliyiciler STL ‘i desteklemektedirler. Bu kitapta ANSI/ISO standartlaştırma komitesi tarafından oluşturulan sürüm anlatılacaktır. C++ ‘ın kendi nesneye dayalı kütüphanesi vardır, aynı zamanda C ‘nin standart kütüphanesindeki tüm fonksiyonları destekler. C++, C programlama dilini esas alır. Yazdığınız her C programı aynı zamanda C++ programıdır. Bu kitapta C dilinin bilindiği kabul edilmiştir. C++ büyük küçük harfe duyarlı bir dildir. C++ nesneye yönelik bir dildir. Nesneye Yönelik Programlama (Object Oriented Programming - OOP) nesnelerden oluşur. Nesneler sınıflandırılır, özellikleri belirtilir. Bizde etrafımızdakileri birer nesne olarak algılarız, bunları gruplandırırız. Örneğin yaşadığınız ev, odalardan oluşur. Salondaki koltuklar, kanepeler oturma gruplarıdır. Çalışma odanızdaki kitaplar, dosyalar, kalemler ders araç gereçleridir. Anneniz, babanız, kardeşleriniz aileniz üyeleridir. Bu örnekleri artırmak mümkündür. Biz burada gördüklerimizi, yararlandıklarımızı sınıflandırarak düşümdük, bir sınıflandırma yaptık. Ayrıca bu sınıflandırmada nesnelerin özelliklerini ve nesnelerle ne yapmak istediğimizi dikkate aldık. OOP dillerinin üç özelliği vardır; Depolama (encapsulation), Çok- Biçimlilik (Polymorphism) ve Miras(Inheritance). Programlama dillerinin kısa bir tarihçesine bakarsak; Programlama dillerini üç ana başlıkta toplayabiliriz. Bunlar Makina dili, Assemly dili ve Yüksek seviyeli programlama dilleridir. Makina dili, bilgisayarların anlayabileceği tekdildir. 0 ve 1 sayılarından oluşur. Makinaya bağımlıdır. Assembly dili, 0 ve 1 sayılarının yerine kelimeler ve semboller kullanılır, makinaya bağımlıdır. Makina ve assamble dillerinde yazılan programlar sadece yazıldığı bilgisayarda işletebilir. Bilgisayarlar sadece makina dilinde çalışırlar. Bundan dolayı yüksek seviyede yazılan programlar derleyiciler ile makina diline çevrilirler. 4
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/16/2009 for the course BILGISAYAR cs116 taught by Professor Çoşkun during the Spring '09 term at Izmir University of Economics.

Page1 / 19

CppDersKitabi - C PROGRAMLAMA DL R.GR MURAT TEKN R.GR NAHD...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online