{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Malzeme kitap özeti - kincil Faz Yzdelik Orani Hesaplama...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
İkincil Faz Yüzdelik Oranı Hesaplama İkincil faz yüzdelik oranı hesaplaması için 2 yol söyleyebiliriz. Nokta sayımı kolay ve hızlı olanıdır, bir diğeri ise çizgileri saymadır. Bun methodlar tamamen kişisel olan tahminlerdir. Bilimsel amaçlı kullanımlar için daha ayrıntılı incelemeler gerekir bu incelemerleri de dilatometri ve elektrik geçirgenliği ölçümleri ile yapabiliriz. Nokta Sayma Methodu 1. Net: Mikrografikte kare yada dikdörtgensel görünüm elde etmeliyiz. Net, bize ayrıntılı bir görüntü vermelidir fakat KESİNLİKLE resim mikrografikten büyük olmamalıdır. 2. Toplam noktalar aşağıdaki kurala göre benlirlenir: İç noktalar: 1 sayılır Dış noktalar: 0.5 sayılır RESiMMMMMMMMM!!!!!!!!!! 3. Yatay Nokta Sayımı: Sadece yatay çizgiler sayılır. -Eğer çökelti bir nokta üzerindeyse: 1 sayılır. -Eğer çökelti bir noktaya tanjantsa: 0.5 sayılır. -Eğer sayılmış noktalar dış net noktaları üzerindeyse: Sayılan miktarın yarısı kadar. RESiMMMMMMMMM!!!!!!!!!! 4. Dikey Nokta Sayımı: Sadece dikey çizgiler sayılır. Yatay nokta sayımındaki kurallar aynen geçerlidir. RESiMMMMMMMMM!!!!!!!!!! 5. Yatay ve dikey noktaların yüzdesi hesaplanır, aritmetik ortalamaları hesaplanır buda bize ikincil faz ortalamasını verir.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Malzeme kitap özeti - kincil Faz Yzdelik Orani Hesaplama...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online