Photoshop - BLM TEKNOLOJLER PHOTOSHOP DERS NOTLARI SAYFA...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B İ L İŞİ M TEKNOLOJ İ LER İ – PHOTOSHOP DERS NOTLARI SAYFA TASARIMI •Yeni bir dosya olu ş turmak için: File-New seçilir. Ekran çözünürlü ğ ü için 72 dpi, bask ı çözünürlü ğ ü için 300 dpi önerilir.Dosyan ı n renk durumu, mode bölümünden belirlenir. RGB ekranda, CMYK bask ı da ve Grayscale hem ekranda hemde bask ı da kullan ı l ı r. Not: Web sayfalar ı nda kullanaca ğ ı m ı z grafikler ve web tasar ı m ı için RGB modunu kullanaca ğ ı z.Dpi olarakta 72 dpi girece ğ iz. •Resimleri ta ş ı mak için: Araç paletinden Move araç ı seçilir ve resim oldu ğ u dosyadan ta ş ı nacak dosyaya sürüklenir. •Resimlerin görünümünü büyütmek ve küçültmek için: Araç paletinden Zoom araç ı seçilir. Resim üzerine t ı klan ı rsa resim büyür(Zoom In). Alt tu ş una bas ı l ı yken resim üzerine t ı klan ı rsa resim küçülür(Zoom out). Zoom i ş lemleri için klavyeden Ctrl + ve Ctrl – tu ş lar ı da kullan ı labilir. •Bir resmi detayl ı incelemek için: Window menüsünden Show Navigator seçilir. Büyütme veya küçültme yap ı labilir. •Cetveller ve K ı lavuz çizgilerle çal ı ş mak için: View Menüsünden - Show rulers seçilir. Klavuz çizgi olu ş turmak için cetvelden resme sürükleme yap ı l ı r.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
•Resimde, farkl ı noktalar ı n renklerini kar ş ı la ş t ı rmak için: Araç paletinde Eyedropper-Color Sample Tool seçilir. Resim üzerinde kar ş ı la ş t ı rmak istenilen noktalara t ı klan ı r. • Bir resim kesmek için: Araç paletinden Crop arac ı n ı seçip, kesilmek istenen alan seçilir. Enter tu ş una bas ı l ı r. •Resmin boyutunu veya çözünürlü ğ ünü de ğ i ş tirmek için: Image Menüsünden -Image Size seçilir. •Son i ş lemi geri almak için: Edit-Undo seçilir. Redo yapt ı ğ ı m ı z son i ş lemi tekrar yapar. Veya klavyeden Ctrl + Z tu ş kombinasyonundan yararlan ı l ı r. •Birden fazla i
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

Photoshop - BLM TEKNOLOJLER PHOTOSHOP DERS NOTLARI SAYFA...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online